Obavijesti i informacije o medicinskim uslugama

Recent Posts

SPECIJALIST HEMATOLOGIJE – Obavijest pacijentima

U Domu zdravlja Korčula sa radom počinje liječnik specijalist hematologije, dr. Joško Vučković, koji će raditi jedanput mjesečno. Pacijenti se mogu naručiti na broj 711-660, a pri dolasku u ambulantu moraju imati uputnicu.

Registar Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

I  Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

ODLUKA O PROCEDURI NAPLATE PRIHODA

DOM ZDRAVLJA KORČULA

KORČULA, Ulica 57 br. 5

 Ur. br.: 2327/16

Korčula, 06. prosinca 2016. god.

Sukladno  Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15) i temeljem članka  34.  Statuta Doma zdravlja Korčula, ravnatelj Doma zdravlja Korčula, Korčula ( u nastavku Dom) donosi :