Obavijesti i informacije o medicinskim uslugama

Recent Posts

J A V N I P O Z I V

 

Predstavniku radnika u Upravnom vijeću Doma zdravlja Korčula Ivanu Nobilo mandat ističe dana 14. studenog 2016 godine.

O D L U K A o izboru specijalizanta

URED RAVNATELJA
Naš znak: 1810/16
Datum: 3. listopada 2016. god.
Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula i članka 9. Pravilnika o mjerilima za
prijem specijalizanata, ravnatelj Doma zdravlja, donio je
O D L U K U
o izboru specijalizanta

PRAVILNIK o unutarnjem nadzoru nad radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika

Na temelju članka 58. stavak 2., 167., 168. i 169. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN150/08……), Članka 11. Pravilnika
o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene (NN79/11) i članaka 24 i 52 Statuta Doma
zdravlja Korčula Upravno vijeće na sjednici održanoj 19. rujna 2016 godine donijelo je