FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017.g. do 31.12.2017.g.

February 16, 2018 Off By DZ Korcula

  FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017.g.  do 31.12.2017.g.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 

AOP 058 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika Prihod o Hrvatskog zavoda za zapošljavanje temeljem Ugovora o sufinanciranju stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za tri polaznika samo u 2017. god.

AOP 116 Ostali nespomenuti prihodi

Iznos prihoda po posebnim propisima veći je u 2017. god. jer smo s naslova refundacije šteta u 2017. god. više  uprihodovali 32.371 kn.

 

AOP 126 Prihodi od pruženih usluga su u 2017. god.  veći zbog povećanja prihoda od usluga turističkih hemodijaliza za 63.000 kn,  te za iznos prihoda od Zavoda za javno zdravstvo i Zavoda za hitnu medicinu za sufinanciranje dodatnih radova vezano za adaptaciju i rekonstrukciju Doma zdravlja Korčula od  50.000 kn.

 

AOP 129 Kapitalne donacije  U 2016. god. Liga protiv raka je donirala medicinsku opremu nabavne vrijednosti 410.556,13 kn, a u 2017. godini donirana su nam sredstva za nadogradnju UZV sustava u iznosu 12.500 kn i dječja vaga vrijednosti 495,00 kn.

 

AOP 132 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja i AOP 133 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine Iz proračuna županije u 2016.  financirani su dodatni radovi vezani za adaptaciju i rekonstrukciju Doma zdravlja Korčula u iznosu 370.405 kn.

U 2017. god. u odnosu na 2016. god. manje je  odobreno i utrošeno sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija za 72.000.

 

AOP 135 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza su u 2017. veći za 1.080.000 kn iz slijedećih razloga: u 2017. god. bilježimo rast prihoda od HZZO po osnovi naplaćenih prihoda od izvršenih  usluga cca  815.000 kn zbog povećanja vrijednosti izvršenih i naplaćenih usluga u djelatnostima SKZZ-a te povećanja cijene hemodijalize korištenjem posebnog standarda za otočku hemodijalizu, te 218.000 kn na primarnoj razini zdravstveve zaštite i to zbog povećanja vrijednosti hladnog pogona dva tima  obiteljske medicine, povećanja broja izvršenih dijagnostičko terapijskih postupaka u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, zbog povećanje izvršenih i naplaćenih usluga zdravstvene njege u kući i sanitetskog prijevoza. Refundacija plaće liječnika na   stažiranju u  2016. god veća za 53.000 (u 2016. stražiranje završeno u lipnju, a u 2017. god. započeto u listopadu)

 

AOP 147 Ostali prihodi Temeljem financijskog odobrenja poduzeća  „Kirkomerc“ iz Zagreba uprihodovali smo 51.865 kn u 2016. god. U 2017. god. nemamo tu vrstu prihoda.

 

AOP 151 Plaće (bruto) je u 2017. god. rashodi za plaće u 2017. god. veći za 450.000 iz nekoliko razloga: bruto osnovica je u odnosu na prošlogodišnju porasla u tri navrata za 2 % ( 01.01, 01.08., 01.11.) što je cca 140.000 kuna. Porastao je broj zaposlenih – liječnica obiteljske medicine upućena je na specijalizaciju iz ginekologije (bila na specijalizaciji od 07.01.2017. do 06.02.2017.), umjesto čišćenja poslovnog prostora temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji u drugom dijelu 2016. god. zaposlena je jedna spremačica, a od 01.03.2016. radi i treća sestra u zdravstvenoj njezi u kući.

Zbog nedostatka medicinskih sestara zapošljavali smo i medicinske sestre koje su u mirovini.

Tim ortodoncije u prošloj godini nije radio šest, a u ovoj 2 mjeseca zbog korištenja roditeljskog dopusta. Navedena povećanja broja zaposlenih kao i mjeseci u kojima su radili doveli su do povećanja mase plaća za cca 290.0000 kn. U 2017. god. imali smo više vremenski dužih bolovanja što se također odrazilo na povećanje rashoda za  plaće.

 

AOP 156 Doprinosi na plaće obrazloženja uz AOP 151

 

AOP 176 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u 2016.m god. veći iznos rashoda zbog nabave kliznih vrata za ulaze u Dom ( 75.500 kn)

AOP 181 Intelektualne i osobne usluge – u 2017. god. navedeni rashod je manji zbog smanjenja doprinosa i poreza za primitke po osnovi drugog dohotka (tzv. ugovori o djelu). Osim toga u 2016. god. zamjena liječnice specijalistice iz ortodoncije  riješena je putem ugovora o djelu.

AOP 183 Ostale usluge – rashod za uslugu čišćenja poslovnog prostora zgrade u Korčuli temeljem Ugovora o čišćenju poslovnog prostora je u 2016. god. je iznosio 42.400 kn što je u 2017. god. zamijenjeno zapošljavanjem spremačice što je rashode poslovanja.

 

AOP 285  Manjak prihoda poslovanja preneseni

Iznos   manjka   prihoda   poslovanja  na 31.12.2016. god.   uvećan  je  u 2017. god. za  račune                        iz 2016. godine koje smo dobili naknadno tijekom 2017. To su računi Zubotehničkog laboratorija Rosić Blaženka iz Trpnja u iznosu  760,00 kn, račun Konica Minolte u iznosu 281,25 kn, račun Zavoda za javno zdravstvo u iznosu 3.250,00 kn te računi  Centra za vozila u iznosu 901,34 kn, DVD-a Korčula račun iz 2015. god. na iznos 8.324,73 za zakup poslovnog prostora i refundaciju troška el. Energije.

Step je vratio jamčevinu za ozbiljnost ponude u iznosu 1.250,   kn koju smo u 2016. god. uprihodovali.                       

Napominjemo da je liječnica   specijalista dermatolog prekinula radni  odnos  na  vlastiti  zahtjev  30.05.2015.god.  Budući da liječnica specijalista iz  dermatologije i venerologije nije  odradio   u  Domu  zdravlja 48 mjeseci nakon završetka specijalizacije u toku je postupak naplate štete zbog neispunjenja ugovornih obaveza iz Ugovora o pravima i obvezama za  vrijeme  specijalizacije.  Utuženi iznos je 708.690 kn.

 

 

 

    BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ BILANCA I IZVJEŠTAJ O                         

                        PROMJENAMA U  VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA

 

 

 

 

Odlukom o prijenosu imovine iz poslovnih knjiga Dubrovačko-neretvanske županije u poslovne knjige Doma zdravlja Korčula evidentirana je vrijednost ulaganja u nefinancijsku imovinu -građevinski objekt u sklopu projekta adaptacije i rekonstrukcije Doma zdravlja Korčula u ukupnoj vrijednosti 23.128.472,35 kn. S računa Poslovni objekti u pripremi prenesena je vrijednost projektne dokumentacije i pripremnih radova za prethodno navedeni projekt u vrijednosti 1.676.098,00 kn.

Isknjižena je vrijednost zgrade u Brni nabavne vrijednosti 116.355,81 kn i otpisane vrijednosti 60.276,55 jer nije postojala pravna osnova o stjecanju vlasništva nad navedenom nekretninom.

 

 

Bilješke izradila:                                                                  Ravnatelj:

Klisura Blaženka                                                       Sebastijan Fabris, dr. med.