Digitalizacija Radiološkog odjela Doma zdravlja Korčula

September 18, 2013 Off By DZ Korcula

  U sklopu projekta unaprjeđenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu Ministarstvo zdravlja provelo je proceduru javne nabave uređaja za digitalizaciju radioloških snimki temeljenih na CR / Computed radiography/ tehnologiji s mogućnošću digitalizacije mamografskih snimki zajedno s radnom stanicom za pregled i obradu snimke. U sklopu projekta predviđena je digitalizacija i ostalih zdravstvenih ustanova te njihovo umrežavanje. Za provedbu projekta zadužen je Hrvatski zavod za telemedicinu koji je opremu u Domu zdravlja instalirao 13.09. o.g Projekt, Domu zdravlja Korčula osim digitalizacije radiološkog odjela, donosi sa sobom, osim uređaja za digitalizaciju analognih radioloških slika i nastanak digitalne arhive, te vezu s mrežom telemedicinskih centara s mogućnošću konzultacija ili dobijanja drugog mišljenja.

Digitalizacija ustvari znači dobijanje digitalne slike , odnosno slike koja više nije zapisana na filmu , nego je pohranjena u obliku digitalnog zapisa na CD, hard disk ili neki drugi oblik za pohranu podataka. Sama digitalizacija, osim direktne koristi za pacijenta – manja doza zračenja nego na klasičnoj film folija tehnologiji, prihvatljivija je s ekološkog aspekta jer nema kemikalija za razvijanje, što nosi manje zagađenje okoliša, kao i prestanak uporabe filmova , što opet pridonosi smanjenju zagađenja. Nekorištenjem filmova i kemikalija smanjuje se potrošnja što je pozitivno i s ekonomskog aspekta. Za radiologa pruža se mogućnost post- procesinga odnosno naknadne obrade slike čime se poboljšavaju dijagnostičke mogućnosti, primjerice i komparacija sa starim snimkama u digitalnoj arhivi. Otvara se mogućnost konzultacija s udaljenim centrima odnosno radiolozima, a nije zanemariva ni mogućnost edukacije.

Tehnologija se bazira na tzv. „ fosfornim pločama“ koje se osvijetle X zrakama kao i kod klasičnog rtg filma. Zapis na fosfornoj ploči zatim se stavlja u uređaj, tzv. digitalizator, koji „odskenira „ sliku s fosforne ploče i prebacuje u digitalnom obliku na radnu stanicu odnosno monitor na kojem liječnik pregleda sliku i napiše nalaz. Nakon skeniranja, fosforna ploča se formatizira te je ponovno spremna za upotrebu odnosno rentgensko snimanje i tako neograničen broj puta.

Ova tehnologija donijet će promjene u radu radiološkog odjela DZ Korčula na način da će se pomalo ukidati snimanje na filmove , tako da pacijenti više neće dobivati sa sobom slike u omotima, koje u najvećem broju slučajeva kasnije, moramo biti iskreni, „ kupe prašinu na ormarima“ i na kraju završe u smeću. Slike će uvijek biti dostupne u digitalnoj arhivi i po potrebi će se pohranjivati na CD- u i davati pacijentu .

U konačnici možemo reći da je uvođenjem digitalizacije u dnevne radne procese Dom zdravlja uistinu zakoračio u 21. stoljeće.