Javna nabava: EEG uređaj

May 18, 2013 Off By Administrator
Javna nabava: EEG uređaj

Ev.broj nabave JN-2014

[box] Preuzmite natječajnu dokumentaciju na poveznici: JN-3/2013[/box]

Opis predmeta nabave:

  • Nabava digitalnog EEG uređaja
  • Nabava uključuje i obuku osoba naručitelja za uporabu aparata

Opis i oznaka grupa predmeta nabave, ako je predmet nabave podijeljen na grupe:

  • Predmet nabave nije podijeljen na grupe, ponuda mora biti jedinstvena za cjelokupni predmet nabave.

Količina predmeta nabave:

  • Komada 1

Tehničke specifikacije:

  • Tehničke specifikacije predmeta nabave sastavni su dio ove dokumentacije za nadmetanje (u nastavku teksta: Dokumentacija), te ponuđeni predmet nabave mora minimalno odgovarati zadanim tehničkim specifikacijama.
  • Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti katalog za ponuđeni predmet nabave, koji treba sadržavati slike, te tehničke specifikacije ponuđenog predmeta nabave.

Mjesto isporuke robe:

  • Mjesto isporuke predmeta nabave je u Domu zdravlja Korčula, Ulica 57. k.br.5. Korčula, neurološka ambulanta

Kontakt podaci:

Naziv i sjedište naručitelja, OIB, broj telefona, broj telefaksa, internetska adresa te adresa elektroničke pošte:

Naručitelj: DOM ZDRAVLJA KORČULA, Ulica 57. k.br.5., 20261 Korčula
OIB: 32567722366
tel: 020/711-660
fax: 020/711-700
internetska adresa: dz-korcula@du.t-com.hr

Osoba ili služba zadužena za kontakt:

Kontakt osoba: Darko Bakarić
Telefon: 020/711-660
e-mail: dz-korcula@du.t-com.hr

U slučaju objektivne spriječenosti prethodne osobe, osoba za kontakt, kao zamjena je:

Kontakt osoba: Srđan Mrše, dipl.iur.
Telefon: 020/ 711-150
e-mail: srdjan.mrse@korcula.hr

Evidencijski broj nabave: JN-3/2013
[box] Preuzmite natječajnu dokumentaciju na poveznici: JN-3/2013[/box]