JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA

August 19, 2020 Off By DZ Korcula

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula,  ravnatelj Doma zdravlja Korčula raspisuje

 J A V N I   N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija

 1. Raspisuje se Natječaj za dodjelu stipendije u iznosu od 600 kn mjesečno, počevši od školske godine 2020./2021.
 2. Na natječaj se mogu javiti učenici upisani u srednju školu smjer medicinska sestra / medicinski tehničar u školskoj godini 2020./2021.
 3. Pravo na stipendiju može ostvariti učenik koji:
  – ispunjava uvjet iz točke 2. ovog natječaja
  – nije ponavljao razred srednje škole
  – nije korisnik kredita ili stipendije po nekoj drugoj osnovi
  – ima prebivalište na području nadležnosti Doma zdravlja Korčula
 4. Ugovorom o međusobnim odnosima između izabranog kandidata i Doma zdravlja regulirat će se obveza rada u Domu zdravlja Korčula, odnosno obveza vraćanja stipendije, kao i ostala prava i obveze ugovornih strana.
 5. Kandidati su dužni uz prijavu na natječaj priložiti slijedeću dokumentaciju:
  – preslika osobne iskaznice
  – pismenu izjavu kandidata da nije korisnik drugog kredita ili stipendije
  – prijepis ocjena, ili preslika svjedodžbe iz prethodne školske godine
  – životopis
 6. Mjerila na temelju kojih će se odabrati kandidat za dodjelu stipendije:
  – prosjek ocjena u prethodnoj godini (maksimalni broj 5,00 bodova)
  – procjena motivacije i interesa putem intervjua za rad (maksimalni broj 5,00 bodova)
  – procjena usklađenosti vremena završetka školovanja s potrebama Doma zdravlja Korčula
 7. Prijave s kompletnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom na adresu Dom zdravlja Korčula,  Ulica 57. br. 5, 20260 Korčula.
 8. Dom zdravlja pridržava pravo da ne razmatra prijave s nepotpunom dokumentacijom, kao i da ne prihvati niti jednu prijavu.
 9. Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od danaobjave na web stranicama i oglasnim pločama Doma zdravlja Korčula.
 10. O rezultatima natječaja kandidat će biti pismeno obaviješten u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

 U Korčuli, 19. kolovoza 2020. godine   

R A V N A T E LJ

Sebastijan Fabris, dr. med.