Katalog informacija

DOM ZDRAVLJA KORČULA

Ulica 57. k.br.5

K O R Č U L A

 

KATALOG INFORMACIJA

 U Korčuli 16. travnja 2012. god.

 

UVOD

 

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br.172/03.,77/11.) omogućeno je domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama da od tijela javne vlasti zahtijevaju informacije koje ta tijela posjeduju, kojima raspolažu ili ih nadziru, s ciljem ostvarivanja javnosti rada tijela javne vlasti i omogućavanja javnosti vršenja nadzora nad njihovim radom.

Katalog informacija ustrojen je u skladu sa člankom 4. stavkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, a sadrži sistematizirani pregled informacija iz djelokruga rada Doma zdravlja Korčula, s opisom njihova sadržaja, namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup.

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u rokovima propisanim Zakonom.

1. OSNOVNI PODACI

2.1. Dom zdravlja Korčula je zdravstvena ustanova čija je zdravstvena djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, koja se obavlja kao javna služba te se financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske, a čiji je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija. Zdravstvena djelatnost pripisane je člankom 24. stavkom 1. posebnog Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a u smislu odredbi članka 1. stavka 1. i članka 3. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama Dom zdravlja se smatra tijelom javne vlasti..

2.2. Sjedište Doma zdravlja Korčula je u Korčuli, na adresi Ulica 57. k.br.5

2.3. Propisi/akti kojima se uređuje rad Doma zdravlja su:

– Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novije“ br.76/93.,29/97.,47/99.,35/08.),

– Zakon o ustanovama (Narodne novine“ br.76/93.,29/97.,47/99.,35/08.),

– Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi („Narodne novine“ br.124/11.),

– Zakon o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“ br.169/04),

– Zakon o liječništvu („Narodne novine“ br.121/03.,117/08.),

– Zakon o sestrinstvu („Narodne novine“br.121/03.,117/08.,57/11.),

– Zakon o dentalnoj medicini („Narodne novine“ br.121/03.,117/05.,120/09.),

– Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ br.150/08., 94/09., 153/09., 71/10.,139/10.,49/11.),

– Mreža javne zdravstvene službe („Narodne novine“br.98/09., 14/10., 81/10., 64/11., 103/11., 110/11.),

– Statut Doma zdravlja Korčula ( broj:100/12. od 28.03.2012.god.),

– Poslovnik o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja Korčula (broj:805/07 od 5.06. 2007.),

– Pravilnik o radu Doma zdravlja Korčula (od 20.12.2010.),

– Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika (od 16.03.2005.)

– Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Domu zdravlja Korčula (broj: 457-1/09. od 17.03.2009.)

 1. Sastav Doma zdravlja Korčula

Dom obavlja svoju djelatnost putem unutrašnjih organizacijskih dijelova odnosno odjela.

Unutarnje ustrojstvo Doma zdravlja Korčula čine:

 • odjel primarne zdravstvene zaštite,

 • odjel specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite,

 • odjel hemodijalize,

 • zajednički poslovi

Način imenovanja ravnatelja Doma zdravlja Korčula

Ravnatelja Doma zdravlja imenuje Upravno vijeće na temelju natječaja po postupku utvrđenom zakonom na rok od 4 (četiri) godine. Ravnatelj mora imati završen sveučilišni diplomski studij i najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci.

Način rada i odlučivanja Doma zdravlja Korčula

Dom zdravlja Korčula predstavlja i zastupa ravnatelj u okviru djelatnosti upisanih u sudski registar uz ograničenja utvrđena Zakonom i Statutom. Ravnatelj o pitanjima iz svog djelokruga rada donosi opće i pojedinačne akte sukladno Zakonu i odredbama Statuta.

Upravno vijeće Doma zdravlja Korčula raspravlja i odlučuje na sjednicama Upravnog vijeća u okviru djelokruga rada i ovlasti koje su određene Statutom. Poslovnikom o radu Upravnog vijeća detaljnije je propisan način rada Upravnog vijeća, postupak donošenja akata Upravnog vijeća, prava i dužnosti članova Upravnog vijeća te druga pitanja u vezi s radom Upravnog vijeća. U obavljanju poslova iz svog djelokruga Upravno vijeće donosi: opće i pojedinačne akte, odluke, zaključke, preporuke, mišljenja, prijedloge, suglasnosti i druga pismena prema potrebi i prirodi predmeta.

2.7. Djelokrug rada Doma zdravlja Korčula

Dom zdravlja je zdravstvena ustanova koja zdravstvenu djelatnost obavlja kao djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku i koja se kao takva obavlja kao javna služba, koju obavljaju zdravstveni radnici pri pružanju zdravstvene zaštite pod uvjetima i na način propisan Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Dom zdravlja obavlja zdravstvene djelatnosti koje su navedene u Statutu Doma zdravlja.

Dom zdravlja je pravna osoba upisana u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda u Splitu, kao i u evidenciju ustanova koju vodi ministarstvo nadležno za potrebe zdravstva.

Dom zdravlja obavlja, odnosno ima registrirane slijedeće zdravstvene djelatnosti:

 • opća medicina

 • zdravstvena zaštita žena i trudnica

 • zubozdravstvena djelatnost

 • medicina rada

 • sanitetski prijevoz

 • laboratorijska dijagnostika

 • radiološka dijagnostika

 • pojedine specijalističko-konzilijarne djelatnosti

 • hemodijaliza

Osim prethodno navedenih zdravstvenih djelatnosti, Dom zdravlja obavlja i stručno administrativne, uslužne i pomoćne poslove u svrhu obavljanja postojećih zdravstvenih djelatnosti.

2.8. Akti koje Dom zdravlja donosi

Dom zdravlja donosi opće i pojedinačne akte sukladno Zakonu i odredbama Statuta.

Statut Doma zdravlja je osnovni opći akt i donosi ga Upravno vijeće uz suglasnost Dubrovačko-neretvanske županije.

Ostali opći akti su pravilnici, poslovnici i odluke kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelatnosti Doma.

Upravno vijeće donosi slijedeće opće akte Doma zdravlja:

 1. Pravilnik o radu

 2. Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i ostalim materijalnim pravima radnika, ako posebnim propisom nije drugačije određeno,

 3. Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,

 4. Pravilnik o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja,

 5. Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih djelatnika,

 6. Pravilnik o mjerilima za prijem specijalizanata,

 7. Pravilnik o suzbijanju kućnih infekcija,

 8. Pravilnik o unutarnjem nadzoru nad radom organizacijskih jedinica Doma zdravlja i zdravstvenih djelatnika,

 9. Druge opće akte utvrđene Zakonom ili Statutom Doma zdravlja Korčula.

Prijedlog općih akata utvrđuje ravnatelj.

Pojedinačni akti su: odluke, rješenja i slično kojima se uređuje poslovanje Doma zdravlja i rad radnika Doma zdravlja.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga, Upravno vijeće na sjednicama donosi odluke, zaključke, preporuke, mišljenja, prijedloge, suglasnosti.

Pojedinačne akte donosi ravnatelj samostalno ili na temelju ovlaštenja Upravnog vijeća.

Ravnatelj zaključuje ugovore o provođenju zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje te druge ugovore za koje je ovlašten Statutom.

Ravnatelj može imenovati stručne skupine za izradu elaborata, analiza, prijedloga, stručnih mišljenja. Ravnatelj radnicima Doma zdravlja izdaje naloge za izvršenje određenih poslova i zadataka.

  1. Unutarnje ustrojstvo Doma zdravlja

Dom zdravlja obavlja svoju djelatnost putem unutarnjih organizacijskih dijelova.

Unutarnje ustrojstvo Doma zdravlja čine:

 1. Odjel primarne zdravstvene zaštite,

 2. Odjel specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite

 3. Odjel hemodijalize

 4. Zajednički poslovi

2.10. Tijela Doma zdravlja Korčula

U svom sastavu Dom zdravlja ima slijedeća tijela:

2.10.1. Upravno vijeće,

2.10.2. Ravnatelj,

   1. Stručno vijeće,

   1. Stručni kolegij,

   1. Etičko povjerenstvo,

   1. Povjerenstvo za lijekove,

   1. Povjerenstvo za kvalitetu.

Rad tijela Doma zdravlja određen je Statutom, a način rada pobliže je utvrđen poslovnicima o radu.

1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJI

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti službeniku za informiranje Doma zdravlja Korčula:

 • pisanim putem na adresu: Dom zdravlja Korčula, 20261 Korčula, Ulica 57. k.br.5.

 • elektroničkom poštom na adresu: dz-korcula@du.t-com.hr

 • telefonom na broj: 020/711-660

 • telefaksom na broj: 020/711-700

 • na zapisnik radnim danom od 8,00 do 14,00 sati

Korisnik prava na pristup informaciji obvezan je u podnesku koji podnosi pisanim putem navesti naznaku: „Zahtjev za pristup informaciji

Zahtjev za pristup informaciji obvezno mora sadržavati:

 • naziv sjedišta tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,

 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,

 • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,

 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obavezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

1. IZUZECI OD PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJI

Pravo na pristup informaciji može se ograničiti te će se uskratiti pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podatka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Također, pristup informaciji se može uskratiti ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:

– onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,

– onemogućilo rad tijela koje vrši upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,

– povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitog pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Dom zdravlja , kao tijelo javne vlasti uskratit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

Iznimno, Dom zdravlja, kao tijelo javne vlasti nadležno za postupanje po zahtjevu omogućit će pristup informaciji, ako je takvo postupanje u interesu javnosti i nužno za postizanje zakonom utvrđene svrhe te razmjerno cilju koji treba postići.

Informacije kojima se uskraćuje pravo na pristup iz navedenih razloga postaju dostupne javnosti kad to odredi onaj kome bi objavljivanjem informacija mogla biti uzrokovana šteta, ali najduže u roku 20 godina od dana kada je informacija nastala, osim ako zakonom ili drugim propisom nije određen duži rok.

Ako tražena informacija sadrži i podatak klasificiran stupnjem trajnosti, neklasificirani dijelovi informacije učinit će se dostupnim.

Tražene informacije su dostupne javnosti nakon što prestanu razlozi navedeni u prethodnim odredbama, a prema kojima Dom zdravlja, kao tijelo javne vlasti uskraćuje pravo na pristup informaciji.

5. TABLICA INFORMACIJA

Tablica u kojoj su prikazane informacije sadrži slijedeće rubrike:

 1. INFORMACIJA: sadrži tip i sadržaj informacije

 2. DOSTUPNOST: sadrži namjenu i način osiguravanja pristupa informaciji i to:

 1. informacije dostupne javnosti bez posebnog zahtjeva (informacije objavljene na internetskim stranicama Doma zdravlja Korčula, oglasnoj ploči Doma zdravlja Korčula),

 1. informacije dostupne korisnicima prava na informaciju i to na njihov zahtjev,

 1. informacije koje nisu dostupne javnosti, sukladno odredbama članka 8. Zakona o pravu na pristup informacija.

INFORMACIJA

DOSTUPNOST

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja

A

Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća

B

Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja

B

Zaključci i suglasnost Upravnog vijeća Doma zdravlja

B

Preporuke Upravnog vijeća Doma zdravlja

B

Mišljenje Upravnog vijeća Doma zdravlja

B

Prijedlozi Upravnog vijeća Doma zdravlja

B

Pravilnik o radu Doma zdravlja

A

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja

A

Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim mat. Pravima radnika

A

Pravilnik o zaštiti na radu

A

Pravilnik o protupožarnoj zaštiti

A

Pravilnik o radnom vremenu

A

Pravilnik o unutarnjem nadzoru nad radom org.jed. Doma zdravlja i zdr.djelatnika

A

Pravilnik o primanju zdravstvenih radnika na pripravnički staž

A

Elaborati-radnih, odnosno stručnih skupina imenovanih od ravnatelja Doma zdr.

B

Analize – radnih, odnosno stručnih skupina imenovanih od ravnatelja Doma zdr.

B

Prijedlozi – radnih, odnosno stručnih skupina imenovanih od ravnatelja Doma zdr.

B

Stručna mišljenja – radnih, odnosno stručnih skupina imenovanih od ravnatelja DZ

B

Nalozi za izvršenje određenih poslova i zad. Izdanih od ravnatelja Doma zdravlja

B

Prijedlozi općih akata koje predlaže ravnatelj Doma zdravlja

B

Odluke koje donosi ravnatelj Doma zdravlja

B

Rješenja koja donosi ravnatelj Doma zdravlja

B

Prijedlog programa rada i razvoja Doma zdravlja koji donosi ravnatelj Doma zdr.

B

Program rada i razvoja Doma zdravlja koji donosi Upravno vijeće Doma zdravlja

B

Prijedlog osnova poslovne politike Doma zdravlja koje donosi ravnatelj Doma zdr.

B

Ugovori koje u ime Doma zdravlja sa ili bez suglasnosti Upr.v. zaključuje ravnatelj

B

Prijedlog financijskog plana Doma zdravlja

B

Financijski plan Doma zdravlja

B

Plan nabave Doma zdravlja

A

Mjesečna, tromjesečna i godišnja Financijska izviješća o poslovanju Doma zdr.

B

Tromjesečna i godišnja Izviješća ravnatelja o radu Doma zdravlja

B

Odluke, zaključci, preporuke, mišljenja, prijedlozi Stručnog vijeća Doma zdravlja

B

Odluke, zaključci, preporuke, mišljenja, prijedlozi, Stručnog kolegija Doma zdr.

B

Mišljenja, odgovori i očitavanja Doma zdravlja

B

Akti i drugi materijali klasificirani određenim stupnjem tajnosti

C

Informacije o stanju spisa

B

Ovaj Katalog informacija sastavni je dio Odluke o ustrojavanju Kataloga informacija Doma zdravlja Korčula (Broj: 471/12. od 16. travnja 2012. godine), a isti može mijenjati posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama – Službenik za informiranje Doma zdravlja Korčula, samo uz posebnu, prethodno donesenu Odluku o izmjeni Kataloga informacija, koja je ovjerena i potpisana od strane ravnatelja Doma zdravlja Korčula.

V.d. R A V N A T E L J A

Sandra Pecotić Jeričević,dr.med.spec.fizijatar