Natječaj: Nabava lijekova

September 25, 2012 Off By Administrator
Natječaj: Nabava lijekova

DOM ZDRAVLJA KORČULA

PREDMET NABAVE

NABAVA MEDICINSKIH ROBA

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

JN/2-2012 

Korčula, rujan 2012.

 Natječajna dokumentacija – nabava lijekova

[box]  Predmet nabave je podijeljen na tri (3) grupe roba i to:

– Grupa roba A: Potrošni materijal za hemodijalizu na aparatima Fresenius 4008S

– Grupa roba B: Sanitetski materijal

– Grupa roba C: Lijekovi

[/box]

1. Podaci o naručitelju

Dom zdravlja Korčula, 20261 Korčula, Ulica 57. kb 5., OIB: 32567722366, telelefon: 711-660, telefaks: 020/711-700, e-pošta: dz-korcula@du.t-com.hr.

2. Osoba zadužena za kontakt

Osoba zadužena za kontakt je Darko Bakarić, e-pošta: dz-korcula@du.t-com.hr, telefon: 020/711-660, mob.: 0989979970, telefaks: 020/711-700.

U slučaju objektivne spriječenosti prethodne osobe, osoba za komunikaciju, kao zamjena biti će Srđan Mrše, dipl. iur., e-pošta: srdjan.mrse@korcula.hr., telefon: 020/711-150, 020/711-143, mob.: 0992495826, telefaks: 020/711-706.

3. Natječajnu dokumentaciju preuzmite ovdje: Natječajna dokumentacija – nabava lijekova