Natječaj za dodjelu specijalizacije

August 8, 2012 Off By Administrator
Natječaj za dodjelu specijalizacije

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula, članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata, a u skladu s odobrenim Planom specijalizacija za 2012. godinu, Dom zdravlja Korčula raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i dodjelu specijalizacije

Dom zdravlja Korčula raspisuje natječaj za izbor i dodjelu specijalizacije iz:

1. ortodoncije – jedan izvršitelj

Kandidati trebaju ispunjavati opće uvjete za prijavu na natječaj: zdravstveni djelatnik sa završenim stomatološkim fakultetom VSS, položenim stručnim ispitom, ishođenim odobrenjem za samostalni rad i aktivnim znanjem jednog stranog jezika.

Uz ponudu na natječaj pristupnici dostavljaju:

 • zamolbu sa životopisom,
 • presliku domovnice,
 • presliku diplome stomatološkog fakulteta,
 • presliku potvrde o aktivnom znanju jednog stranog jezika,
 • presliku o odobrenju za samostalni rad (licenca),
 • presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
 • presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studiranja, te duljini trajanja studija,
 • presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika
 • presliku nagrade za vrijeme studija,
 • presliku potvrde o poslijediplomskom studiju,
 • popis objavljenih stručnih radova,
 • presliku radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu.

Redoslijed pristupa utvrđuje se primjenom mjerila propisanih odredbom članka 3. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (NN 154/2008, u tekstu: Pravilnik).

Nakon završene specijalizacije specijalist ima obvezu raditi u Domu zdravlja kao specijalist ortodoncije najmanje onoliko vremena koliko je trajala specijalizacija.

Prijave na natječaj dostavljaju se u roku 15 (petnaest) dana od dana objave ovog natječaja u dnevnom listu Slobodne Dalmacije u zatvorenoj koverti s naznakom: „Natječaj za izbor doktora dentalne medicine na specijalizaciju“, na adresu: Dom zdravlja Korčula, Ulica 57. k.br. 5., 20261 Korčula u zatvorenoj koverti preporučenom pošiljkom ili neposredno u

upravu ustanove.

Nepravodobno pristigle ili nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Ukoliko dva kandidata ostvaruju isti broj bodova sukladno mjerilima utvrđenima u Pravilniku, prednost pri konačnom redoslijedu kandidata ima kandidat koji je sudionik Domovinskog rata u skladu s Zakonom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova i članova njihovih obitelji.

Po proteku prijave na natječaj svi kandidati bit će pozvani na razgovor pred povjerenstvo Doma zdravlja i nakon toga bit će donesena odluka o izboru kandidata iz navedene specijalizacije.

V.d. R a v n a t e l j a:

Sandra Pecotić Jeričević, dr.med.spec.fizijatar, v.r.