Natječaj za Izbor i dodjelu Specijlaizacije iz ginekologije i opstetricije

August 31, 2016 Off By DZ Korcula

 

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula, članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata, a u skladu s odobrenim Planom specijalizacija za 2016. godinu, Dom zdravlja Korčula raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za izbor i dodjelu specijalizacije

 

 

Dom zdravlja Korčula raspisuje natječaj za izbor i dodjelu specijalizacije iz:

 

1.  ginekologije i opstetricije                        –   jedan izvršitelj

 

Kandidati  trebaju ispunjavati opće uvjete za prijavu na natječaj:  zdravstveni djelatnik sa završenim medicinskim fakultetom VSS, položenim stručnim ispitom, ishođenim odobrenjem za samostalni rad.

 

Uz ponudu na natječaj pristupnici dostavljaju:

 

–        zamolbu sa životopisom,

–        presliku o odobrenju za samostalni rad (licenca),

–        presliku prijepisa položenih ispita na studiju,

–        presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studiranja, te duljini trajanja studija,

–        presliku nagrade za vrijeme studija,

–        presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studiju,

–        popis objavljenih  radova i kopije radova

–        preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

–        potvrda HZMO – elektronički zapis.

 

Redoslijed kandidata utvrđuje se primjenom mjerila propisanih odredbom članka 3. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata.

 

Nakon završene specijalizacije specijalist ima obvezu raditi u Domu zdravlja kao specijalist ginekologije i opstetricije najmanje onoliko vremena koliko  je trajala specijalizacija.

 

Prijave na natječaj dostavljaju se u roku 15 (petnaest) dana od dana objave ovog natječaja u  dnevnom listu Slobodne Dalmacije u zatvorenoj koverti s naznakom: „Natječaj za specijalizaciju“, na adresu: Dom zdravlja Korčula, Ulica 57. k.br. 5.,  20261 Korčula u zatvorenoj koverti preporučenom pošiljkom ili neposredno u upravu ustanove.

 

Nepravodobno pristigle ili nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Ukoliko dva kandidata ostvaruju isti broj bodova sukladno mjerilima utvrđenima u Pravilniku, prednost pri konačnom redoslijedu kandidata ima kandidat koji je sudionik Domovinskog rata u skladu s Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz  Domovinskog rata  i članova njihovih obitelji.

 

Po proteku vremena za  prijavu na natječaj svi kandidati bit će pozvani na razgovor pred  povjerenstvo Doma zdravlja i nakon toga bit će donesena odluka o izboru kandidata iz navedene specijalizacije.

 

 

Ravnatelj Doma zdravlja