NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA DOMA ZDRAVLJA KORČULA

November 2, 2020 Off By DZ Korcula

Na temelju članka 85. Zakona o  zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19) te članaka 24. i 30. Statuta Doma zdravlja Korčula, Upravno vijeće Doma zdravlja Korčula raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Korčula

 

Za ravnatelja/icu Doma zdravlja Korčula može se imenovati osoba koja ispunjava uvjete prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti  (NN 100/18, 125/19 ), odnosno koja ima:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski

sveučilišni studij,

– najmanje 5 ( pet) godina radnog iskustva u struci na odgovarajućim poslovima visoke stručne

spreme,

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na Natječaj, kandidat je obvezan priložiti:

  • dokaz da ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili integrirani preddiplomski i diplomski  sveučilišni studij
  • dokaz da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci na odgovarajućim poslovima visoke stručne (ugovori o radu, potvrde poslodavca)
  • elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica)
  • domovnicu
  • životopis
  • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

Mandat ravnatelja traje 4 godine.

Na temelju članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ponude na natječaj dostavljaju se na adresu DOM ZDRAVLJA KORČULA, Ulica 57 5, 20260 Korčula, s dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim Novinama s naznakom „Natječaj za ravnatelja – ne otvaraj“, ili se mogu predati osobno na urudžbeni zapisnik.  Nepotpune i nepravovremeno dostavljene ponude neće se razmatrati.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da Dom zdravlja Korčula kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: http:/branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843

Dom zdravlja Korčula pridržava pravo djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazloženja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

O rezultatu natječaja svi kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na natječaj.

 

DOM ZDRAVLJA KORČULA