Natječaj za mjesto vozača u sanitetskom prijevozu

December 1, 2012 Off By Administrator
Natječaj za mjesto vozača u sanitetskom prijevozu

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula, v.d. ravnateljice Doma zdravlja raspisuje

NATJEČAJ 

za radno mjesto vozača u sanitetskom prijevozu, rad na određeno vrijeme do povratka radnika s bolovanja – 1 izvršitelj (mjesto rada Orebić)

Uvjeti:

– SSS prometnog smjera, vozač motornog vozila, ili KV vozač

– položena C1-kategorija

– jedna godina radnog iskustva. 

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

– životopis

– preslik svjedodžbe ili uvjerenja o položenom ispitu za KV vozača

– preslik vozačke dozvole

– preslik domovnice

– preslik radne knjižice.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat je dužan priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu: Dom zdravlja Korčula, Ulica 57. broj 5, Korčula, s naznakom: »Za javni natječaj – prijem u radni odnos«.

Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidat će biti obaviješten u zakonskom roku.

Dom zdravlja Korčula

Natječaj objavljeni u Narodnim Novinama br.130/12