NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

May 24, 2021 Off By DZ Korcula

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

1) 1 doktor medicine, na neodređeno vrijeme, za rad u ambulanti opće/obiteljske medicine u Kuni Pelješkoj   

2) 1 doktor medicine, na neodređeno vrijeme, za rad u ambulanti opće/obiteljske medicine u Korčuli                       

UVJETI:  VSS doktor medicine, položen stručni ispit (za one koji su u obvezi), odobrenje za samostalan rad

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti:

  • životopis
  • preslik osobne iskaznice
  • preslik diplome
  • elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica)
  • preslik odobrenja za samostalni rad
  • preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu (za one koji su u obvezi)

Ad 1) Dom zdravlja Korčula sufinancira smještaj u Kuni Pelješkoj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim Novinama na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57 5, Korčula (s naznakom za javni natječaj – prijem u radni odnos).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnih propisa dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje rečenog prava.

Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave biti će pozvani na razgovor prije odluke o odabiru.  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Dom zdravlja Korčula zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.

Za detaljnije informacije kontakt telefon 020/711-660 ili 098/997-9970.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno propisima.

DOM ZDRAVLJA KORČULA