NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

June 16, 2021 Off By DZ Korcula

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

– 1 doktor medicine, na neodređeno vrijeme, za rad u ambulanti opće/obiteljske medicine u Kuni Pelješkoj

– 1 doktor medicine, na određeno vrijeme za rad u turističkoj ambulanti u Trpnju

– 1 medicinska/i sestra/tehničar, na određeno vrijeme, za rad u turističkoj ambulanti u Korčuli

– 1 zdravstveni radnik SSS, na neodređeno vrijeme, sa završenim tečajem iz osnova održavanja života uz korištenje AVD-a, za rad u sanitetskom prijevozu

UVJETI: 

– ad 1 i 2: VSS doktor medicine, položen stručni ispit (za one koji su u obvezi), odobrenje za samostalan rad.

– ad 3: SSS medicinska/i sestra/tehničar, položen stručni ispit (za one koji su u obvezi), odobrenje za samostalan rad.

– ad 4: SSS medicinskog smjera (bilo kojeg), položeni stručni ispit (za one koji su u obvezi), odobrenje za samostalan rad, potvrda o uspješno završenom tečaju iz osnova održavanja života uz korištenje AVD-a. Ukoliko kandidat nema položen tečaj iz osnova održavanja života uz korištenje AVD-a, može se prijaviti na natječaj, ali tečaj, o trošku Doma zdravlja Korčula, mora završiti neposredno nakon zapošljavanja.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti:

  • životopis
  • preslik osobne iskaznice
  • preslik svjedodžbe/diplome
  • elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica)
  • preslik odobrenja za samostalni rad
  • preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu (za one koji su u obvezi)
  • potvrda o uspješno završenom tečaju iz osnova održavanja života uz korištenje AVD-a (samo ad 4)

Dom zdravlja Korčula sufinancira smještaj za radna mjesta ad 1, 2 i 3.

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim Novinama na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57 5, Korčula (s naznakom za javni natječaj – prijem u radni odnos).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnih propisa dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje rečenog prava.

Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave biti će pozvani na razgovor prije odluke o odabiru.  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Dom zdravlja Korčula zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.

Za detaljnije informacije kontakt telefon 020/711-660 ili 098/997-9970.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno propisima.

DOM ZDRAVLJA KORČULA