NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

October 4, 2022 Off By DZ Korcula

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

 1. VŠS stručnjak za održavanje i zaštitu na radu, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, u Korčuli
 2. VŠS/SSS fizioterapeut, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, u Korčuli, zamjena za odsutne radnike
 3. čistačica, na neodređeno vrijeme, na 10 sati tjedno, za rad u Kuni Pelješkoj

UVJETI: 

ad 1) VŠS/prvostupnik tehničkog smjera, 1 godina iskustva, vozačka dozvola B kategorije

ad 2) VŠS/ SSS fizioterapeut, 1 godina iskustva, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, vozačka dozvola B kategorije

ad 3) 6 mjeseci iskustva

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti:

 • životopis
 • preslik osobne iskaznice
 • preslik svjedodžbe/diplome
 • potvrda HZMO-elektronički zapis
 • preslik vozačke dozvole (ad 1 i 2)
 • ATK ispit (samo za ad 1, poželjno, nije uvjet)
 • ispit za stručnjaka za zaštitu na radu (samo za ad 1, poželjno, nije uvjet)
 • preslik odobrenja za samostalan rad (samo za ad 2)
 • preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu (samo za ad 2)

Dom zdravlja Korčula financira smještaj za radno mjesto ad 2 (VŠS/SSS fizioterapeut)

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave na web stranicama Doma zdravlja Korčula i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57 br. 5, Korčula (s naznakom za javni natječaj – prijem u radni odnos).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnih propisa dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje rečenog prava. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave biti će pozvani na razgovor prije odluke o odabiru. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Dom zdravlja Korčula zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.

Za detaljnije informacije kontakt telefon 020/711-660 ili 098/997-9970.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno propisima.

DOM ZDRAVLJA KORČULA