Natječaj za prijem u radni odnos

March 22, 2023 Off By DZ Korcula

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje


N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos


– 1 tajnik/ca, na određeno vrijeme, zamjena za odsutnog radnika, za rad u Korčuli


UVJETI:  VŠS (prvostupnik/ca) upravnog, pravnog ili ekonomskog smjera, 1 godina radnog iskustva


Uz vlastoručno potpisanu prijavu, s naznakom adrese stanovanja, adrese elektroničke pošte i broja mobitela, kandidati moraju dostaviti i sljedeće:

  • životopis
  • preslik osobne iskaznice
  • preslik diplome
  • elektronički zapis o radno pravnom statusu (eRadna knjižica)


Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave na web stranicama Doma zdravlja Korčula i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57 br. 5, Korčula (s naznakom: za javni natječaj – prijem u radni odnos).


Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnih propisa dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje rečenog prava.


Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf


Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave biti će pozvani na razgovor prije odluke o odabiru. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Dom zdravlja Korčula zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata. Za detaljnije informacije kontakt telefon 020/711-660 ili 098/997-9970.


O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno propisima.


                                                                                               DOM ZDRAVLJA KORČULA