NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

June 7, 2023 Off By DZ Korcula

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

           

·         magistar medicinske biokemije, na neodređeno vrijeme, za rad u medicinsko biokemijskom laboratoriju u Korčuli

                       

                                                         

UVJETI: 

 – magistar medicinske biokemije ili magistar medicinske biokemije sa položenim specijalističkim ispitom iz medicinske biokemije, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, položen specijalistički ispit (samo za spec. med. biokem.)

 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti:

          životopis

          preslik osobne iskaznice

          preslik svjedodžbe/diplome

          elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica)

          preslik odobrenja za samostalni rad

          preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu

          preslik uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu (samo za spec. med. biokem.)

 

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave na web stranicama Doma zdravlja Korčula i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57 br. 5, Korčula (s naznakom za javni natječaj – prijem u radni odnos).

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnih propisa dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje rečenog prava. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave biti će pozvani na razgovor prije odluke o odabiru.  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Dom zdravlja Korčula zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.

 

Za detaljnije informacije kontakt telefon 020/711-660 ili 098/997-9970.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno propisima.

 

 

                                                                                               DOM ZDRAVLJA KORČULA