NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

October 17, 2023 Off By DZ Korcula

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

           

 

  • (viša) medicinska sestra, određeno vrijeme, puno radno vrijeme, za rad u Korčuli, zamjena za odsutne radnike

 

  • čistačica, određeno vrijeme, puno radno vrijeme, za rad u Orebiću, zamjena za odsutne radnike

                                                                                   

                                                                                   

UVJETI: 

 

Ad 1) VŠS/SSS medicinska sestra (ili prvostupnica sestrinstva), položen stručni ispit (za one koji su u obvezi), odobrenje za samostalan rad,

 

Ad 2) 6 mjeseci iskustva

 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti:

  • životopis
  • preslik osobne iskaznice
  • preslik svjedodžbe/diplome (samo ad 1)
  • elektronički zapis o radno-pravnom statusu (eRadna knjižica)
  • preslik odobrenja za samostalan rad (samo ad 1)
  • preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu (samo ad 1 za one koji su u obvezi)

 

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave na web stranicama Doma zdravlja Korčula i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57 br. 5, Korčula (s naznakom za javni natječaj – prijem u radni odnos).

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnih propisa dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje rečenog prava. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave biti će pozvani na razgovor prije odluke o odabiru. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Dom zdravlja Korčula zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.

 

Za detaljnije informacije kontakt telefon 020/711-660 ili 098/997-9970.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno propisima.

 

                                                                                               DOM ZDRAVLJA KORČULA