NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

November 10, 2023 Off By DZ Korcula

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula i odobrenog Plana prijema pripravnika korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2023. godini Ministarstva zdravstva, ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos radi obavljanja pripravničkog staža

           

  • zdravstveno-laboratorijski tehničar – SSS, pripravnik, na određeno vrijeme, u trajanju od 1 godine, korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – 1 pripravnik SSS

                                                                                   

UVJETI: 

–  tražena struka i razina obrazovanja za radno mjesto, kandidat mora biti prijavljen u evidenciju nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u vrijeme trajanja prijave potrebe za radnikom, kandidat ne smije imati evidentiranog staža u struci

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti:

  • životopis
  • preslik osobne iskaznice
  • preslik svjedodžbe/diplome
  • elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica)
  • potvrda da je prijavljen u evidenciju nezaposlenih pri HZZ

 

Ugovor u radu sklapa se pod uvjetom ostvarivanja potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave na web stranicama Doma zdravlja Korčula i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57 br. 5, Korčula (s naznakom za javni natječaj – prijem u radni odnos).

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnih propisa dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje rečenog prava. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave biti će pozvani na razgovor prije odluke o odabiru. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Dom zdravlja Korčula zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.

 

Za detaljnije informacije kontakt telefon 020/711-660 ili 098/997-9970.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno propisima.

 

                                                                                               DOM ZDRAVLJA KORČULA