Natječaj za prijem u radni odnos

January 11, 2024 Off By DZ Korcula

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

 

N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos

           

1) 1 doktor medicine, na neodređeno vrijeme, za rad u ambulanti opće/obiteljske medicine u Trpnju

2) 1 doktor medicine, na određeno vrijeme, za rad u ambulanti opće/obiteljske medicine u Kuni Pelješkoj (zamjena za radnika na specijalizaciji)

3)  1 doktor medicine, na određeno vrijeme, za rad u ambulanti opće/obiteljske medicine u Korčuli (zamjena za radnika na specijalizaciji)

4)  1 čistačica, na određeno vrijeme, za rad u Orebiću (zamjena za odsutnog radnika)

                                                         

UVJETI: 

 Ad 1-3) VSS doktor medicine,  položen stručni ispit (za one koji su u obvezi), odobrenje za samostalan rad

 Ad 4) 6 mj. radnog iskustva

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti:

  •           životopis
  •           preslik osobne iskaznice
  •           preslik svjedodžbe/diplome
  •           elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica)
  •           preslik odobrenja za samostalni rad (samo ad 1 – 3)
  •           preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu (samo ad 1 – 3, za one koji su u obvezi)

 

Dom zdravlja Korčula sufinancira smještaj za radna mjesta ad 1 – 3.

 Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave na web stranicama Doma zdravlja Korčula i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57 br. 5, Korčula (s naznakom za javni natječaj – prijem u radni odnos).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnih propisa dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje rečenog prava. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave biti će pozvani na razgovor prije odluke o odabiru.  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Dom zdravlja Korčula zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.

Za detaljnije informacije kontakt telefon 020/711-660 ili 098/997-9970.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno propisima.

                                                                                               DOM ZDRAVLJA KORČULA