NATJEČAJ ZA SPECIJALIZACIJU IZ DERMATOLOGIJE I VENEROLOGIJE

July 27, 2020 Off By DZ Korcula

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula, članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata Dom zdravlja Korčula raspisuje

N A T J E Č A J

– za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za upućivanje na specijalizaciju iz  dermatologije i venerologije –  jedan izvršitelj

Kandidati  trebaju ispunjavati opće uvjete za prijavu na natječaj:  zdravstveni djelatnik sa završenim medicinskim fakultetom VSS, položenim stručnim ispitom (za one koji su u obvezi) i ishođenim odobrenjem za samostalni rad.

Uz potpisanu zamolbu i životopis, potrebno je priložiti i sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i dokaze za primjenu mjerila za utvrđivanje redosljeda:  

  • presliku odobrenja za samostalni rad (licenca)
  • presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
  • presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studiranja, te duljini trajanja studija
  • presliku nagrada za vrijeme studija
  • presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studiju,
  • popis objavljenih  radova i kopije radova
  • preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
  • preslik potvrde HZMO o evidentiranom stažu ili potvrde o radnom iskustvu

Redoslijed kandidata utvrđuje se primjenom mjerila propisanih odredbom članka 3. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnih propisa dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje rečenog prava. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijave na natječaj dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog natječaja u  dnevnom listu Slobodna Dalmacija na adresu: Dom zdravlja Korčula, Ulica 57 5,  20260 Korčula,  s naznakom: „Natječaj za specijalizaciju“, u zatvorenoj koverti preporučenom pošiljkom ili neposredno u upravu ustanove. Nepravodobno pristigle ili nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Po proteku vremena za  prijavu na natječaj kandidati bit će pozvani na razgovor pred Povjerenstvo Doma zdravlja Korčula. Na razgovoru kandidati su dužni predočiti Povjerenstu izvornike dokumenata predanih uz prijavu na natječaj. Obavijest o vremenu razgovora biti će objavljena na web stranici Doma zdravlja Korčula: https://dom-zdravlja-korcula.hr/ i poslana kandidatima elektroničkom poštom.

Odluka o izboru specijalizanata iz navedene specijalizacije biti će objavljena na web stranici Doma zdravlja Korčula: https://dom-zdravlja-korcula.hr/ i poslana kandidatima elektroničkom poštom u propisanom roku.

S izabranim kandidatom sklopiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci i uz Ugovor o međusobnim pravima i obvezama. Kandidat je obvezan raditi u Domu zdravlja Korčula najmanje onoliko vremena koliko je trajalo specijalističko usavršavanje. Dom zdravlja Korčula zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obrazloženja.

DOM ZDRAVLJA KORČULA