O D L U K A o izboru specijalizanta

October 3, 2016 Off By DZ Korcula

URED RAVNATELJA
Naš znak: 1810/16
Datum: 3. listopada 2016. god.
Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula i članka 9. Pravilnika o mjerilima za
prijem specijalizanata, ravnatelj Doma zdravlja, donio je
O D L U K U
o izboru specijalizanta
I. Leila Mitrović, dr.med. iz Korčule, Buculin bb izabrana je za specijalističko
usavršavanje iz ginekologije i opstetricije za potrebe Doma zdravlja Korčula.
II. Imenovana će započeti sa obavljanjem specijalističkog staža iz ginekologije i
opstetricije nakon izdavanja Rješenja o odobrenju specijalizacije od strane Ministarstva zdravlja.
Obrazloženje:
Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske prihvatilo je Plan specijalizacija Doma zdravlja
Korčula za 2016. godinu. Dom zdravlja Korčula raspisao je javni natječaj za izbor i dodjelu
specijalizacije iz ginekologije i opstetricije , koji je objavljen 31. kolovoza 2016. godine u dnevnom
listu Slobodna Dalmacija , internet stranicama Ministarstva zdravlja i Internet stranicama Doma
zdravlja Korčula.
Na natječaj za izbor i dodjelu specijalizacije iz ginekologije i opstetricije ponudu je dostavila
Leila Mitrović, dr.med. iz Korčule, Buculin bb.
Povjerenstvo za izbor specijalizanta održalo je sastanak 26. rujna 2016. godine na kojem je obavilo
razgovor sa pristupnicom Leilom Mitrović dr. med. koja je ispunila sve tražene uvijete iz navedenog
natječaja.
Povjerenstvo je pregledalo dokumentaciju koju je na natječaj priložila pristupnica , te izvršilo
bodovanje sukladno člancima 3. i 6. Pravilnika.
Utvrđeno je da je pristupnica Leila Mitrović dr. med. ostvarila ukupno 21,88 bodova.
Povjerenstvo je, na temelju članka 7. Pravilnika, ravnatelju Doma zdravlja dostavilo prijedlog
da se Leila Mitrović dr. med uputi na specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije.
Temeljem svega naprijed navedenog ravnatelj Doma zdravlja Korčula donio je Odluku kao u
izreci.
DOM ZDRAVLJA KORČULA
20260 KORČULA
ul. 57 k.br. 5
Centrala:
Ured ravnatelja:
Računovodstvo
Fax:
E-mail:
020/711-137
020/711-660
020/711-560
020/711-700
dz-korcula@du.t-com.hr
Uputa o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor
Upravnom vijeću Doma zdravlja Korčula u roku od 8 dana od objave ove Odluke na Internetskoj
stranici Doma zdravlja.
R A V N A T E L J
Sebastijan Fabris
Dostaviti: 1. Leila Mitrović, dr.med. 20260 Korčula, Buculin bb
2. RH Ministarstvo zdravlja, Zagreb, Ksaver 200 a
3. Pismohrana
Ova Odluka objavljena je na Internet stranici i Oglasnim pločama Doma zdravlja dan 3. listopada
2016 godine od kada teče žalbeni rok od 8 dana