OBAVIJEST O NAČINU RADA ORDINACIJA DOMA ZDRAVLJA KORČULA

May 7, 2020 Off By DZ Korcula

Poštovani,

u cilju omogućavanja rada javno zdravstvenog sustava u punom opsegu, a uzimajući u obzir činjenično stanje da na području DZ Korčula nema  registriranih pacijenata pozitivnih na SARS –CoV virus već duže vrijeme, sve ambulante  će raditi u redovnom radnom vremenu i prema ranijem rasporedu uz  provođenje općih  mjera.

Opće  mjere 

 • Sve ordinacije su dužne osigurati pacijentima dostupnost, više različitih kanala komunikacije (telefon, e-pošta) na kojima zdravstveni radnici trebaju biti dostupni tijekom radnog vremena.
 • Obvezan je prethodni telefonski kontakt s pacijentima.
 • Naručivanju pacijenata prethodi uzimanje kratkih anamnestičkih podataka o trenutnom zdravstvenom stanju.
 • U slučaju pojave respiratornih simptoma i temperature, odlaže se pregled do definiranja zdravstvenog stanja, odnosno preporuča se pregled u COVID ambulanti. Potrebno je da liječnici planiraju dolaske svojih pacijenata  tako da u čekaonici čekaju najviše dvoje.
 • Ulazi se isključivo na glavni ulaz.
 • Dolaze samo naručeni pacijenti, u točno zakazan termin, što se provjerava na ulazu.
 • Planiranje pregleda sa što kraćim zadržavanjem bolesnika.
 • Kontrola zdravstvenih djelatnika i pacijenata (temperatura i respiratorni simptomi) prilikom ulaza u zgradu. U trijaži na ulazu sudjeluju svi zdravstveni djelatnici prema rasporedu.
 • Obavezno je nošenje kirurških maski u prostoru ustanove, kako djelatnika tako i pacijenata:
 • Higijena i dezinfekcija ruku.
 • Redovito provjetravanje čekaonica, hodnika i dezinfekcija kvaka tijekom radnog vremena. Preporuka je svaka 2 sata.
 • U čekaonicama osiguravati socijalnu distancu, izbjegavati nepotrebno kretanje po zgradi.
 • Pratnja se dopušta u slučaju maloljetne djece, starijih, teže pokretnih bolesnika, te trudnica u slučaju komplicirane trudnoće. Ostale zamoliti da pričekaju vani.
 • Preporuča se dva puta tjedno mijenjanje radne odjeće. Dezinfekcija ruku/rukavica nakon svakog pregleda pacijenata.
 • Prozračivanje prostora ordinacije u trajanju od 10 min nakon svakog pacijenta.

PZZ

će i dalje raditi prethodnu obaveznu telefonsku trijažu i naručivanje, te nastojati smanjiti:

 • broj dolazaka kroničnih pacijenata bez akutnih zdravstvenih simptoma aktivnim pristupom, kroz nadzor pacijenata putem telefona ili drugih komunikacijskih modaliteta;
 • kod ordiniranja terapije treba voditi računa o racionalnom propisivanju i dostatnoj terapiji za kronične bolesnike za najmanje mjesec dana, ali i raspoloživosti lijekova u ljekarnama;
 • u slučaju potrebe uzorkovanja krvi, potrebno je osigurati vađenje u ordinaciji LOM-a, iznimno u medicinsko-biokemijskom laboratoriju;
 • kod dolaska pacijenata u ordinaciju, tim planira i predviđa broj svojih pacijenata. U ordinaciji jedan pacijent, a planira se i njihovo čekanje u čekaonici. Nastoji se da je u čekaonici najviše dva pacijenta pojedinog liječnika. Cilj je da, pri maksimalnom radu svih ordinacija OM u čekaonici DZ u Korčuli ne bude više od 12 pacijenata, odnosno 6 u Orebiću;  
 • preporuča se u prva dva sata radnog vremena, 7-9 h, zbrinjavanje akutnih pacijenata (one bez respiratornih simptoma), a iza 9 h i kasnije ostalih.

SKZZ,  dijagnostika

Svaki liječnik SKZZ planira i organizira preglede na način da u čekaonici uvijek postoji mogućnost održavanja socijalne distance, najmanje 2 m oko naručenih pacijenta, odnosno 6 m²/pacijentu  (sjedeća mjesta) i 1- 2 pacijenta mogu stajati. Primjerice, čekaonica ispred UZ,  i RTG – 3 sjedeća pacijenta, 1 stojeći. Veće čekaonice npr. interne ambulante u zgradi DZ Korčula, kao i čekaonice u Orebiću 6, do najviše 12 u velikoj čekaonici OM u Korčuli. Mora se predvidjeti vrijeme između dvaju pregleda za 10 min provjetravanja i kratke dezinfekcije prostora (krevet, stolice, med. uređaj i sl.). Prilikom pregleda liječnik i sestra obavezno nose masku. Preporuka je nošenja rukavica,  zaštitnih naočala ili vizira,  posebno kod dužeg pregleda.     

U cilju sprječavanja prekomjerne gužve u radu SKZZ u Orebiću (internist, fizijatar), također je obavezno prethodno naručivanje. Naručuje se tijekom radnog vremena, na telefonski broj interne ambulante u Korčuli za internistu, odnosno za fizijatra u Orebiću, kod g. Orsata Žitkovića. Posebno naglašavamo da je potrebno doći u točno zakazan termin. Djelatnici za trijažu u Orebiću će regulirati ulaske i izlaske iz zgrade, odnosno provođenje općih mjera.

Do daljnjeg se odgađaju sistematski pregledi sportaša od strane spec. med. rada. Eventualni potrebni pregledi i vještačenja u druge svrhe se dogovaraju sa specijalistom.

Vanjski specijalisti (dermatolog, kirurg, urolog, u dogledno vrijeme i neurolog) dolaziti će  prema ustaljenom rasporedu. Obavezne su prethodne narudžbe na ranije telefonske brojeve. U cilju  prevencije moguće pojave gužve u čekaonici (za preglede kod ortopeda, oftalmologa, medicine rada), djelatnik na ulazu regulira ulaske pacijenata, koji u slučaju većeg broja čekaju ispred zgrade i propuštaju se u dogovoru sa sestrom specijaliste. 

Ordinacije dentalne medicine i ortodoncije

Kao i za OM, te SKZZ obavezno je telefonsko naručivanje pacijenata, uz prethodnu provjeru  anamnestičkih podataka. Planirati dnevni raspored tako da u čekaonici čeka jedan  pacijent, odnosno  dva ukoliko postoji  pratnja ( primjerice majka s djetetom).  Zdravstveni radnik procjenjuje i odabire vrstu OZO (osobna zaštitna oprema) koju će koristiti s obzirom na zahvat (vizire, naočale, dvostruke kirurške maske  /FFP 2, rukavice /po potrebi i dvostruke, te kir. ogrtače). Preporuka je da se FFP maska, nakon postavljanja ne skida do kraja smjene radi npr. konzumiranja tekućine, hrane, pušenja. Hitna stanja se uzimaju bez narudžbe. Pod hitnim stanjima smatra se jaka, neizdrživa bol uzrokovana zubom, otečenost/upala, traume, obilno postoperacijsko krvarenje.

S poštovanjem,

Ravnatelj Doma zdravlja Korčula
Sebastijan Fabris, dr. med. spec.