Odluka o imenovanju ravnatelja

January 8, 2013 Off By Administrator
Odluka o imenovanju ravnatelja

Na temelju članka 59. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i članka 29. i 30. Statuta Doma zdravlja Korčula, Upravno vijeće Doma zdravlja Korčula na sjednici održanoj 22. prosinca 2012. godine donio je

ODLUKU

o imenovanju ravnatelja Doma zdravlja Korčula

I.

Sebastijan Fabris, dr.med.spec.radiolog iz Korčule, Ulica 85. k.br.5 imenuje se za ravnatelja Doma zdravlja Korčula.

(pogledajte životopis)

II.

Mandat ravnatelja traje četiri (4) godine počevši sa danom 24. prosinca 2012. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Upravno vijeće Doma zdravlja Korčula raspisalo je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Korčula. Natječaj je objavljen u NN br.130/12, dnevnom listu 24 Sata, Web stranici Doma zdravlja i na Zavodu za zapošljavanje. Na raspisani natječaj su, unutar natječajnog roka, pristigle četiri prijave. Na sjednici Upravnog vijeća 22. prosinca 2012. godine utvrđeno je da sva četiri kandidata udovoljavaju uvjetima iz natječaja, kao da i ispunjavaju uvjete iz natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja. 

Upravno vijeće je nakon što je pregledalo prijave kandidata, kao i priloženu dokumentaciju i rasprave po prijavama tajnim glasovanjem za ravnatelja Doma zdravlja Korčula izabralo Sebastijana Fabrisa,dr.med.spec. radiologa iz Korčule, Ulica 85. k.br.5. Ravnatelj je imenovan na razdoblje od četiri godine.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti sudski spor pred nadležnim sudom u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke. Nezadovoljni kandidat ime pravo u roku za podnošenje tužbe pregledati natječajnu dokumentaciju u Upravni Doma zdravlja Korčula.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Ivo Kovačić