Odluka o izboru specijalizanta

September 19, 2012 Off By Administrator
Odluka o izboru specijalizanta

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula i članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata, v.d. ravnatelja Doma zdravlja, donio je

O D L U K U

o izboru specijalizanta

I. Gordana Paić Karega, dr.dent.med. iz Korčule, Ulica 22. lipnja 1941. br.17. izabrana je za specijalističko usavršavanje iz ortodoncije za potrebe Doma zdravlja Korčula.

II. Imenovana će započeti sa obavljanjem specijalističkog staža iz ortodoncije nakon izdavanja Rješenja o odobrenju specijalizacije od strane Ministarstva zdravlja.

Službeni tekst odluke

Obrazloženje:

Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske prihvatilo je Plan specijalizacija Doma zdravlja Korčula za 2012. godinu. Dom zdravlja Korčula raspisao je javni natječaj za izbor i dodjelu specijalizacije iz ortodoncije, koji je objavljen 10. kolovoza 2012. godine u dnevnom listu Slobodna Dalmacija, Internet stranicama Doma zdravlja i Internet stranicama Ministarstva zdravlja.

Na natječaj za izbor i dodjelu specijalizacije iz ortodoncije ponude su dostavila tri pristupnika i to: Gordana Paić Karega, dr.med.dent., Nina Farkaš,dr. med.dent. i Ivana Dugandžić, dr.med.dent.

Povjerenstvo za izbor specijalizanta održalo je sastanak 12. rujna 2012. godine na kojem je obavilo razgovor sa pristupnicima i to Gordanom Paić Karega, dr.med.dent. i Ivanom Dugandžić,dr.med.dent., dok se pristupnik Nina Farkaš nije odazvala na razgovor.

Povjerenstvo je pregledalo dokumentaciju kuju su pristupnici dostavili na natječaj, te izvršilo bodovanje kandidata sukladno članku 3. Pravilnika. Nakon utvrđivanja bodova po osnovi mjerila iz članka 3. i bodova sa razgovora sa pristupnicima, Povjerenstvo je utvrdilo rang listu pristupnika, na kojoj je:

Gordana Paić Karega, dr.med.dent. ostvarila je 29,47 bodova

Ivana Dugandžić, dr.med.dent. ostvarila je 25,66 bodova.

Povjerenstvo je, sukladno članku 7. Pravilnika v.d. ravnatelja Doma zdravlja dostavilo prijedlog da se Gordana Paić Garega, dr.med.dent. uputi na specijalizaciju iz ortodoncije. Temeljem svega naprijed navedenog v.d. ravnatelja Doma zdravlja Korčula donijela je Odluku kao u izreci. Uputa o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Doma zdravlja Korčula u roku od 8 dana od objave ove Odluke na Internetskoj stranici Doma zdravlja.

V.d. R A V N A T E L J A :

Sandra Pecotić Jeričević, dr.med.spec.fizijatarDostaviti:

1. Gordani Paić Karega,dr.med.dent. Ulica 22. lipnja 1941. br.17.

2. RH Ministarstvo zdravlja, Zagreb, Ksaver 200 a

3. Pismohrana