ODLUKA O PROCEDURI NAPLATE PRIHODA

December 17, 2016 Off By DZ Korcula

DOM ZDRAVLJA KORČULA

KORČULA, Ulica 57 br. 5

 Ur. br.: 2327/16

Korčula, 06. prosinca 2016. god.

Sukladno  Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15) i temeljem članka  34.  Statuta Doma zdravlja Korčula, ravnatelj Doma zdravlja Korčula, Korčula ( u nastavku Dom) donosi :

 

                                                 ODLUKU

                                   O PROCEDURI NAPLATE PRIHODA

  

                                                    Članak 1.

 

Ova odluka ima za cilj osigurati učinkovit sustav nadzora naplate prihoda Doma zdravlja Korčula, a u cilju pravovremene naplate potraživanja.

 

Članak 2.

 

Odlukom se utvrđuje procedura naplate prihoda odnosno mjere naplate, vremensko razdoblje nakon kojega se pokreće pojedina mjera naplate te praćenje naplate po poduzetim mjerama.

 

Članak 3.

 

Dom zdravlja ostvaruje slijedeće vrste prihoda:

 

-prihode od financijske imovine,

-pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

-prihode od pruženih usluga,

-prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti,

-prihode od HZZO temeljem ugovornih obaveza

-prihode od prodaje nefinancijske imovine

 

Članak 4.

 

Uzimajući u obzir vrstu i pojedinačnu vrijednost pruženih usluga i trošak slanja podsjetnik i opomena za plaćanje te troška postupka prisilne naplate (ovršnog postupka), Dom je donio odluku o dinamici upućivanja podsjetnika i opomena za plaćanje, opomena pred tužbu te pokretanje ovršnog postupka na slijedeći način:

 

  1. Ukoliko plaćanje računa nije izvršeno u zakonskom roku navedenom na računu, Dom će u razdoblju ne duljem od 30 dana od dana dospijeća, dužniku poslati podsjetnik za plaćanje
  2. Ukoliko poduzeta mjera ne rezultira uplatom od strane dužnika, u roku od 15 dana od slanja podsjetnika za plaćanje, Dom će dužniku uputiti opomenu za plaćanje.
  3. Ukoliko nakon proteka daljnjeg roka od 15 dana nije naplaćen dug za koji je poslana opomena za plaćanje, Dom će dužniku poslati opomenu pred tužbu te pokrenuti ovršni postupak putem odvjetnika ukoliko dug ne bude  realiziran u roku od 8 dana od slanja opomene pred tužbu.

 

Ukoliko se utvrdi da su potraživanja nenaplativa primjenom mjera utvrđenih u člancima iz ove procedure (u slučaju nemogućnosti naplate temeljem pravomoćnih odluka nadležnih tijela,  zbog nastupanja zastare sukladno važećim zakonskim propisima, ukoliko potraživanja nemaju valjanu pravnu osnovu, u slučaju kada iznos potraživanja obzirom na troškove naplate nije isplativ ili u drugim slučajevima propisanim zakonom) potraživanje se može djelomično ili u cijelosti otpisati sukladno prijedlogu ravnatelja i odluke Upravnog vijeća Doma.

 

Članak 5.

 

Za praćenje naplate i poduzimanje mjera za naplatu prihoda (točke 1. i 2. čl. 4.) zadužena je financijsko računovodstvena služba.

 

Za poduzimanje mjera za naplatu prihoda (točka 3. članak 4.) zadužena je pravna  služba.

 

Ova procedura je objavljena na web stranici Doma i stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Ravnatelj:

Sebastijan Fabris, dr. med. specijalist radiolog