PRAVILNIK o unutarnjem nadzoru nad radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika

October 3, 2016 Off By DZ Korcula

Na temelju članka 58. stavak 2., 167., 168. i 169. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN150/08……), Članka 11. Pravilnika
o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene (NN79/11) i članaka 24 i 52 Statuta Doma
zdravlja Korčula Upravno vijeće na sjednici održanoj 19. rujna 2016 godine donijelo je


PRAVILNIK
o unutarnjem nadzoru nad radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika
OPĆE ODREDBE
Članak 1
Pravilnik o unutarnjem nadzoru nad radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika Doma zdravlja Korčula ( u
daljnjem tekstu Pravilnik) utvrđuje:
-stručnu spremu zdravstvenih radnika koji obavljaju stručni nadzor
-način obavljanja stručnog nadzora nad radom ustrojstvenih jedinica
-dinamiku obavljanja unutrašnjeg nadzora
-obveze planiranja i izvješćivanja
Članak 2
Za provođenje stručnog nadzora zadužen je ravnatelj Doma zdravlja Korčula ( u daljnjem tekstu Doma)
NAČIN OBAVLJANJA NADZORA
Članak 3
Unutarnji nadzor obuhvaća:
-redoviti nadzor
-periodični nadzor
-izvanredni nadzor
Članak 4
Redoviti nadzor provodi se svakodnevno i kontinuirano tijekom cijele godine.
Redoviti nadzor provode nositelji timova, voditelj odjela i glavna sestra hemodijalize te pomoćnik/ca ravnatelja za
sestrinstvo.
Članak 5
Periodični nadzor obavlja se najmanje jednom godišnje temeljem podnijetih izvješća nositelja timova, voditelja odjela
hemodijalize , glavne sestra hemodijalize i pomoćnika/ce ravnatelja za sestrinstvo koja se podnose – dostavljaju
predsjedniku Povjerenstva za provođenje stručnog nadzora.
Izvješća moraju sadržavati osvrt na navode iz članka 12 pravilnika .
Periodični nadzor se provodi tijekom mjeseca listopada.
Članak 6
Izvanredni nadzor nad stručnim radom obavlja se ako je to potrebno na osnovi procjene ravnatelja , Stručnog vijeća, ili
na zahtjev Ministarstva zdravlja, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, osnivača, Upravnog vijeća te na zahtjev
drugih nadležnih tijela izvan Doma.
TIJELA ZA PROVOĐENJE UNUTARNJEG NADZORA
Članak 7
Periodični i izvanredni unutarnji nadzor provodi Povjerenstvo za provođenje unutarnjeg nadzora ( u daljnjem tekstu
Povjerenstvo)
Povjerenstvo ima tri člana i čine ga najmanje po jedan predstavnik opće-obiteljske medicine, dentalne medicine i
specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite.
U jednostavnijim i manje složenim slučajevima provođenja unutarnjeg nadzora, poslovi nadzora se mogu povjeriti i
stručnjaku pojedincu.
Ako okolnosti pojedinog slučaja to zahtijevaju, ravnatelj može za potrebe provođenja unutarnjeg nadzora angažirati i
stručnjake iz drugih ustanova, odnosno drugih stručnih organizacija
Članak 8
Povjerenstvo , predsjednika i zamjenika predsjednika povjerenstva imenuje ravnatelj pismenom odlukom.
Najmanje jedan član povjerenstva mora biti doktor medicine specijalist.
Članovi povjerenstva koje provode periodični ili izvanredni unutrašnji nadzor ne smiju biti zaposlenici tima ili odjela u
kojem se provodi nadzor.
Odlukom o provođenju unutarnjeg nadzora određuje se sadržaj i opseg nadzora, početak rada Povjerenstva, rok za
provođenje nadzora, rok za podnošenje izvješća, kao i ostali bitni podaci kojima se osigurava uspješno obavljanje
unutrašnjeg nadzora.
Nositelji timova i voditelj odjela hemodijalize kao i ostali zaposlenici dužni su Povjerenstvu omogućiti obavljanje
nadzora te dati tražene podatke i dokumentaciju
PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA POVJERENSTVA
Članak 9
Rad članova Povjerenstva odnosno rad stručnjaka pojedinca na provođenju unutarnjeg nadzora obavlja se u
okviru redovnog radnog vremena.
Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka, ravnatelj može odrediti da se poslovi unutarnjeg nadzora obave i izvan
radnog vremena ako se, s obzirom na okolnosti, ne mogu obaviti u redovnom radnom vremenu.
Članak 10
Kod redovitog nadzora zapisnik se sastavlja samo u slučaju kada se utvrde bitni nedostaci u timu, odjelu, ili kod
radnika, ili ako se radi o nekim drugi bitnim primjedbama na rad.
O periodičnom ili izvanrednom nadzoru uvijek se sastavlja zapisnik.
Zapisnik o provedbi nadzora mora sadržavati:
-naznaku sastava povjerenstva
-naznaku tima ili odjela gdje se je vršio nadzor
-vrijeme kada je izvršen nadzor
-naznaku pitanja i odgovora
-mišljenje Povjerenstva o stručnom radu
-prijedlog Povjerenstva za otklanjanje nedostataka
-prijedlog Povjerenstva za poboljšanje stručnog rada
-imena radnika koji su dužni otkloniti nedostatke i rokove za otklanjanje istih
Zapisnik potpisuju svi članovi povjerenstva i nositelji timova/ voditelj odjela u kojima je proveden nadzor.
Zapisnik se sastavlja u tri primjerka
Članak 11
Povjerenstvo ocjenjuje obavlja li ustrojstvena jedinica /služba i zdravstveni djelatnik povjerene poslove uspješno
Povjerenstvo je dužno o svom radu podnositi pismena izvješća ravnatelju i Stručnom vijeću Doma zdravlja.
Izviješće o obavljenom unutarnjem nadzoru sačinjava predsjednik Povjerenstva ili drugi član Povjerenstva kojeg odredi
predsjednik.
Izvješća moraju sadržavati popis ambulanti ili odjela u kojima je proveden nadzor, datume kada je proveden nadzor,
prikaz zatečenog stanja , te u slučaju negativne ocjene mišljenja i prijedloge koje treba poduzeti te rokove u kojima se
uočeni nedostaci moraju otkloniti.
Izvješće potpisuju predsjednik i svi članovi Povjerenstva.
Svaki član Povjerenstva može u samom izvještaju ili u posebnom prilogu iznijeti izdvojeno mišljenje o provedenom
unutarnjem nadzoru odnosno dati prijedlog o mjerama koje u konkretnom slučaju treba poduzeti.
Članak 12
Unutarnji nadzor nad radom timova i odjela obuhvaća uvid u stanje i rad istih, a naročito uvid u:
– organizaciju rada
– vođenje medicinske dokumentacije
– oblike povezanosti sa drugim timovima/ odjelima – suradnja PZZ /SKZZ
– evidenciju zdravstvenih podataka, izdavanje nalaza i analitičkih izvješća kao i vođenje ostale dokumentacije
koja se prema posebnim propisima mora voditi i dostavljati nadležnim tijelima i ustanovama.
– provođenja mjera racionalizacije i štednje
– način i redoslijed primjene dijagnostičkih i terapijskih postupaka i poštivanje znanstvenih spoznaja o liječenju
– čistoću prostora
– opremljenost službe
– te ostala pitanja stručno-medicinskoga rada
Članak 13
Nadzor nad stručnim radom provodi se primjenom sljedećih metoda:
-putem razgovora sa zdravstvenim djelatnicima i korisnicima usluga
-uvidom u medicinsku dokumentaciju
-sudjelovanje na stručnim sastancima
-kontrolom pojedinih dijagnostičkih i terapijskih postupaka
-drugim odgovarajućim metodama
U provedbi nadzora mogu se prema potrebi uzimati uzorci radi laboratorijskih ispitivanja.
DINAMIKA OBAVLJANJA NADZORA
Članak 14
Nadzor nad stručnim radom provodi se prema godišnjem planu i programu provedbe stručnog nadzora kojeg donosi
ravnatelj uz suglasnost Stručnog vijeća.
Program sadrži rokove i timove/odjele u kojima će se obaviti redoviti nadzor tijekom kalendarske godine.
Godišnji plan i program provedbe unutrašnjeg nadzora Dom zdravlja
dostavlja Ministarstvu zdravlja do 31. prosinca tekuće godine za iduću godinu.
Članak 15.
Stupanje na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem nadzoru nad radom organizacijskih jedinica i
zdravstvenih radnika broj 782/95 od 15. studenog 1995 godine.
Članak 16
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnim pločama i internet stranici Doma zdravlja.
Predsjednik Upravnog vijeća
Ivan Kovačić dip.ing.
Pravilnik je objavljen _________2016. godine i stupio je na snagu______________2016 godine.
Ravnatelj
Sebastijan Fabris dr. med.