Pravilnik – PRIPRAVNICI

April 17, 2013 Off By Administrator

Na temelju članka 24. Statuta Doma zdravlja Korčula i članka 12. Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž, Upravno vijeće Doma zdravlja na sjednici održanoj 11. ožujka 2013. godine, donijelo je

P R A V I L N I K
o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž

Članak 1.

Pravilnikom o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuje se u Domu zdravlja način primanja pripravnika radi provođenja pripravničkog staža, te broj pripravnika.

Članak 2.

U smislu ovog Pravilnika pripravnici se smatraju zdravstveni radnici, odnosno osobe sa stečenim obrazovanjem zdravstvenog usmjerenja, koji radi stjecanja sposobnosti za samostalni rad nakon završenog obrazovanja pripravnički staž provode u Domu zdravlja.

Članak 3.

U Domu zdravlja pripravnički staž mogu obavljati zdravstveni radnici VSS, VŠS i SSS:

  • doktori medicine
  • doktori dentalne medicine
  • medicinske sestre ( VŠS, SSS)

Članak 4.

Pripravnik zasniva radni odnos na određeno vrijeme dok traje pripravnički staž.

Pripravnik pripravnički staž obavlja prema planu i programu pripravničkog staža kojeg propisuje Ministarstvo zdravlja.

Radni odnos pripravniku na određeno vrijeme ne može prerasti u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Članak 5.

Za zasnivanje radnog odnosa pripravnik mora udovoljiti svim općim i posebnim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa na određenom radnom mjestu propisanim općim aktom Doma zdravlja, osim uvjeta radnog staža.

Članak 6.

Oglas za zapošljavanje pripravnika oglašava se u Narodnim Novinama, na Zavodu za zapošljavanje i Internet stranicama Doma zdravlja Korčula.

Članak 7.

Odluku o prijemu pripravnika u radni odnos donosi ravnatelj Doma zdravlja, koji ujedno i sklapa ugovor o radu na određen vrijeme sa izabranim pripravnikom.

Članak 8.

Pripravnik ima sva prava, obveze i odgovornosti, kao i ostali radnici Doma zdravlja ukoliko to nije u suprotnosti s odredbama ovog Pravilnika, drugih općih akata Doma zdravlja i Zakona.

Članak 9.

Zdravstveni radnik u Domu zdravlja pripravnički staž može obavljati i kao pripravnik – volonter.

Članak 10.

Zdravstveni radnik u Domu zdravlja pripravnički staž može obavljati i temeljem Ugovora o stručnom osposobljavanju za rad, bez zasnivanja radnog odnosa, uz mogućnost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja.

Članak 11.

Pripravnik obavlja propisani program pripravničkog staža u radnom vremenu od 40 sati tjedno. Pripravnički staž se obavlja u pravilu bez prekida.

Opravdani prekid staža je: odsustvo zbog bolesti i porodnog dopusta. U slučajevima prethodno navedenim, staž se produžava za onoliko vremena koliko je prekid trajao.

Članak 12.

Broj pripravničkih mjesta tijekom kalendarske godine utvrđuje se na način:

a) doktor medicine – 1 pripravnik na 4 zaposlena doktora medicine
Dom zdravlja može primiti – 3 pripravnika

b) doktor dentalne medicine – 1 pripravnik na 2 zaposlena doktora dentalne medicine
Dom zdravlja može primiti jednog pripravnika

c) viša medicinska sestra – 1 pripravnik na 3 zaposlene više med. sestre
Dom zdravlja može primiti – 2 pripravnika

d) medicinska sestra SSS – 1 pripravnik na 6 zaposlenih medicinskih sestara
Dom može primiti – 3 pripravnika

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnim pločama Doma zdravlja.

Predsjednik Upravnog vijeća
Ivo Kovačić, dipl.ing.

Pravilnik je objavljen dana 18.03. 2013. godine, pa sukladno odredbe članka 13. stupio je na snagu dana 25.03. 2013. godine.

R A V N A T E L J
Sebastijan Fabris, dr.med.