Statut Doma zdravlja Korčula

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama(Narodne novine broj: 76/93, 29/97 i 47/99) i članka 58.i 72. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (N.N. br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11,154/11 ), Upravno vijeće Doma zdravlja Korčula na 13. sjednici održanoj 1. veljače 2012. godine donijelo je

 

S T A T U T

DOMA ZDRAVLJA KORČULA

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Statutom kao osnovnim općim aktom Doma zdravlja Korčula (u daljnjem tekstu: Dom) uređuje se slijedeće:

 

 • status,
 • naziv, sjedište i pečat,
 • djelatnost,
 • pravni položaj, zastupanje i predstavljanje,
 • ustrojstvo Doma,
 • tijela Doma i njihov djelokrug,
 • imovina Doma zdravlja,
 • javnost rada,
 • opći akti,
 • poslovna i profesionalna tajna,
 • nadzor nad radom,
 • druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti i poslovanja.

 

 

Članak 2.

 

Dom je upisan u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu, stalna služba u Dubrovniku.

 

Osnivač Doma je Dubrovačko-neretvanska županija.

 

Dom je pravni slijednik Doma zdravlja Korčula osnovanog Rješenjem Narodnog odbora općine Korčula broj: 4080/56 od 5.kolovoza 1956. godine.

 

 

II. NAZIV, SJEDIŠTE I PEČAT

 

 

Članak 3.

 

Dom je javna ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: DOM ZDRAVLJA KORČULA.

Naziv Doma mora se istaknuti na objektima u kojima se obavlja zdravstvena djelatnost Doma .

 

 

Članak 4.

Sjedište Doma je u Korčuli na adresi: Ulica 57 k.br. 5.

 

O promjeni naziva i sjedišta Doma odlučuje Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije.

Članak 5.

Dom ima svoj pečat okruglog oblika promjera 25 mm na kojemu je u koncentričnom krugu ispisano velikim slovima: “DOM ZDRAVLJA”, a u sredini pečata “KORČULA”.

Dom ima svoj pečat s grbom Republike Hrvatske u obliku kruga promjera 35 mm na kojemu je u koncentričnom krugu ispod grba ispisano velikim slovima “DOM ZDRAVLJA KORČULA”, a iznad grba malim slovima “Republika Hrvatska”, koji se upotrebljava samo u obavljanju upravnih djelatnosti, odnosno kad se izdaju određene svjedodžbe ili druge javne isprave za čije izdavanje je Dom ovlašten.

Dom ima štambilj četvrtastog oblika veličine 75 x 35 mm, a sadrži naziv Doma, te prostor za upisivanje evidencijskog broja i datuma primitka dopisa.

Svaki pečat i štambilj imaju redni broj.

O broju pečata i štambilja, načinu korištenja, te osobama koje su odgovorne za njihovo čuvanje, odlučuje ravnatelj Doma.

 

 

 

III. DJELATNOST

 

Članak 6.

 

Djelatnost Doma je provođenje zakonom utvrđene primarne zdravstvene zaštite i određenih oblika specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite:

 

Djelatnost Doma obuhvaća:

 

 • Opća medicinu
 • Zdravstvena zaštita žena i trudnica
 • Zubozdravstvena djelatnost
 • Medicina rada
 • Sanitetski prijevoz
 • Laboratorijska dijagnostika
 • Radiološka dijagnostika
 • Pojedine specijalističko-konzilijarne djelatnosti
 • Hemodijaliza.

 

Članak 7.

 

Dom može proširiti ili promijeniti djelatnost.

 

Odluku o proširenju odnosno promjeni djelatnosti donosi Upravno vijeće Doma, uz suglasnost Skupštine Dubrovačko- neretvanske županije i prethodno pribavljenu suglasnost Ministra zdravlja.

 

IV. PRAVNI POLOŽAJ, ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

 

 

Članak 8.

Dom je pravna osoba upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku i u evidenciju ustanova koju vodi Ministarstvo zdravlja.

 

Članak 9.

Dom posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost pod uvjetima i na način određen Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, drugim propisima, ovim Statutom, općim aktima, odlukama vlasnika i pravilima struke.

 

Članak 10.

Dom može u pravnom prometu stjecati i preuzimati obveze, može biti vlasnik pokretnih i nepokretnih stvari, te može biti strankom u postupcima pred sudovima, drugim državnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima sukladno Zakonu i ovim Statutu.

Članak 11.

U zaključivanju ugovora o stjecanju, raspolaganju i otuđivanju pokretne imovine Dom samostalno istupa u pravnom prometu, ako pojedinačna vrijednost ne prelazi 500.000 kuna. Dom može teretiti i otuđiti nekretninu koja je u vlasništvu Doma, uz suglasnost Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije.

Članak 12.

Za obveze preuzete u pravnom prometu Dom odgovara cjelokupnom imovinom.

Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Doma.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Dom ostvari višak prihoda, taj se višak prihoda upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti i za unapređenje rada sukladno Zakonu i Statutu.

Osnivač može odlučiti da se višak prihod iz stavka 3. ovog članka usmjeri za razvoj i obavljanje djelatnosti druge ustanove kojoj je osnivač.

Manjak prihoda nastao u poslovanju Doma osnivač podmiruje sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu o ustanovama.

Dom obavlja promet novčanih sredstava preko jednog žiro računa.

Članak 13.

Dom predstavlja i zastupa ravnatelj u okviru djelatnosti upisane u sudski registar, uz ograničenja utvrđena ovim Statutom.

Upravno vijeće može donijeti odluku da se pojedina ovlaštenja u pravnom prometu iz nadležnosti Upravnog vijeća prenesu na ravnatelja.

Dubrovačko-neretvanska županija može donijeti odluku da se pojedina ovlaštenja u pravnom prometu iz nadležnosti Dubrovačko-neretvanske županije prenesu na Upravno vijeće ili na ravnatelja.

Članak 14.

Ravnatelj Doma ovlašten je u ime i za račun Doma samostalno sklapati ugovore u pravnom prometu, osim zaključivanja ugovora:

 • sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje o pružanju zdravstvene zaštite,

 • o nabavci i prodaji osnovnih sredstava čija pojedinačna vrijednost prelazi 100.000 kuna,

 • o godišnjoj nabavci roba i usluga

 • o izvođenju investicijskih radova, investicijskog i tekućeg održavanja čija pojedinačna vrijednost prelazi 100.000 kuna

 • o zakupu poslovnog prostora.

Ravnatelj je ovlašten zaključiti ugovor iz prethodnog stavaka ovog članka, ako je o tome prethodno donijelo odluku Upravno vijeće.

Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti Upravnog vijeća nastupiti kao druga ugovorna strana i sa Domom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun ili u ime i za račun drugih osoba.

 

 

Članak 15.

 

Ravnatelj Doma može dati pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje Doma u pravnom prometu.

 

Ravnatelj određuje djelatnike ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije.

 

 

 

V. USTROJSTVO DOMA

 

Članak 16.

 

Dom obavlja svoju djelatnost putem unutarnjih organizacijskih dijelova.

 

Unutarnje ustrojstvo Doma čine:

 

1. Odjel primarne zdravstvene zaštite,

2. Odjel specijalističko-konzilijarne i polikliničko-dijagnostičke zdravstvene zaštite,

3. Odjel hemodijalize,

4. Zajednički poslovi.

 

 

Članak 17.

 

Unutar Odjela primarne zdravstvene zaštite organiziraju se ambulante i službe u Korčuli, Smokvici, Orebiću, Trpnju i Kuni sukladno mreži javno zdravstvene službe i to:

 

– Ambulante opće medicine

– Ambulante zubozdravstvene zaštite

– Ambulanta za zaštitu žena i trudnica

– Pedijatrijska ambulanta

– Ambulanta medicine rada

– Patronaža

– Sanitetski prijevoz

– Zubotehnički laboratorij

– Medicinsko biokemijski laboratorij

 

 

 

 

 

 

 

Članak 18.

 

Unutar Odjela specijalističko-konzilijarne i polikliničko dijagnostičke zdravstvene zaštite sukladno mreži javno zdravstvene službe organizira se:

– Ambulanta interne medicine

– Urološka ambulanta

– Psihijatrijska ambulanta

– Ambulanta za dermatologiju i venerologiju

– Neurološka ambulanta

– Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

– Ambulanta za fizikalnu terapiju

– Ambulanta radiološke dijagnostike

– Ambulanta ultrazvučne dijagnostike

– Citološki laboratorij

– Opći stacionar

 

 

Članak 19.

 

U zajedničkim poslovima organiziraju se slijedeći poslovi:

 

1. Poslovi ravnateljstva

2. Upravno-pravni i kadrovski poslovi

3. Računovodstveno-financijski poslovi Doma i koncesionara s elektroničkom obradom podataka

4. Poslovi tehničkog održavanja i pomoćni poslovi

 

 

Članak 20.

 

Pravilnikom o organizaciji rada i sistematizaciji poslova u Domu zdravlja Korčula utvrdit će se sukladno ovim Statutom djelokrug ustrojstvenih jedinica, radna mjesta, broj izvršitelja, potrebni uvjeti za obavljanje poslova, popis i opis pojedinih poslova, odgovornost u svezi s njihovim upravljanjem i radom, kao i druga pitanja od značaja za rad i djelovanje Doma.

 

 

VI. TIJELA DOMA ZDRAVLJA I NJIHOV DJELOKRUG

 

 

Članak 21.

Tijela Doma su:

 

1. Upravno vijeće

2. Ravnatelj

3. Poslovni kolegij

4. Stručno vijeće

5. Stručni kolegij

6. Etičko povjerenstvo

7. Povjerenstvo za lijekove

8. Povjerenstvo za kvalitetu

 

 

 

 

 

 

1. Upravno vijeće

 

Članak 22.

 

Domom upravlja Upravno vijeće.

 

Upravno vijeće ima 7 članova i čine ga predstavnici:

 

Županije Dubrovačko-neretvanske (osnivača i vlasnika)……… 4 člana (predsjednik i 3 člana)

Dom zdravlja Korčula …………. 3 člana

 

Tri člana i predsjednika Upravnog vijeća imenuje Dubrovačko-neretvanska županija.

Jednog člana kao predstavnika radnika Doma imenuje Radničko vijeće.

Jednog člana kao predstavnika Dom imenuje Stručno vijeće.

Jednog predstavnika koncesionara imenuje Skupština koncesionara Doma zdravlja.

Članovi Upravnog vijeća moraju imati visoku stručnu spremu, osim člana Upravnog vijeća koje imenuje Radničko vijeće Doma zdravlja.

 

Članak 23.

Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 godine.

 

Upravno vijeće donosi Poslovnik o svom radu kojim se pobliže određuje način rada i djelovanja Upravnog vijeća.

 

 

Članak 24.

 

Upravno vijeće Doma zdravlja obavlja slijedeće poslove:

 

1. d o n o s i na prijedlog ravnatelja Doma

– Statut Doma uz suglasnost Osnivača

– opće akte Doma iz članka 55. ovog Statuta

– godišnji program rada i razvoja Doma zdravlja

– financijski plan i završni račun

– plan investicija i nabave

– odluke u drugom stupnju u predmetima u kojima se odlučuje o pojedinačnim pravima

radnika

– program rada Doma

– plan razvoja djelatnosti u Domu

– plan i program mjera zaštite na radu

 

2. o d l u č u j e

– o zaključivanju ugovora o stjecanju i raspolaganju imovinom čija je pojedinačna vrijednost

veća od 100.000,00 kn, a ne prelazi iznos od 500.000,00 kn

– o zaključivanju ugovora o pružanju zdravstvene zaštite sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno

osiguranje

– o godišnjom nabavi roba i usluga

– o izvođenju investicijskih radova, investicijskog i tekućeg održavanja čija je pojedinačna

vrijednost veća od 100.000,00 kn, a ne prelazi iznos od 500.000,00 kn

– o nabavi i prodaji dugotrajne imovine čija je pojedinačna vrijednost veća od 100.000,00 kn, a

ne prelazi iznos od 500.000,00 kn

– o zakupu poslovnog prostora

– o izvješćima ravnatelja o poslovanju Doma najmanje svaka tri mjeseca

– o pojedinačnim pravima radnika u drugom stupnju

– sklapa ugovor o radu s ravnateljem Doma

– o prethodnoj suglasnosti o namjeri podnošenja ponude za obavljanje zdravstvene djelatnosti

na osnovi koncesije.

 

3. a n a l i z i r a

– financijsko poslovanje Doma najmanje jedanput mjesečno te u slučaju manjka

prihoda bez odgađanja obavještava Dubrovačko-neretvansku županiju

7

4. o d l u č u j e uz suglasnost Dubrovačko-neretvanske županije

– o zaključivanju ugovora o stjecanju i raspolaganju imovinom čija pojedinačna vrijednost

prelazi 500.000,00 kn

– o zaključivanju ugovora o stjecanju i raspolaganju nekretninama

 

5. p r e d l a ž e

– Dubrovačko neretvanskoj županiji: – promjenu ili proširenje djelatnosti

– način korištenja ostvarenog viška prihoda

– ravnatelju Doma: daje prijedloge i mišljenje o pojedinim pitanjima

značajnim za organizaciju rada i poslovanja Doma

 

6. n a d z i r e

– izvršenje programa rada Doma

– izvršenje planova razvoja Doma

– izvršenje plana i programa mjera zaštite na radu

 

7. i m e n u j e i r a z r j e š a v a

– ravnatelja Doma

– zamjenika ravnatelja i pomoćnika za sestrinstvo – glavnu sestru Doma na prijedlog

ravnatelja

– Povjerenstvo za kvalitetu

– Povjerenstvo za unutarnji nadzor

 

8. o b a v l j a i druge Statutom i drugim općim aktima propisane poslove

 

 

Članak 25.

Članu Upravnog vijeća imenovanog od strane Dubrovačko-neretvanske županije mandat može prestat prije isteka vremena na koji je izabran pod uvjetima koje utvrđuje normativni akti Dubrovačko-neretvanske županije.

 

Članu Upravnog vijeća, imenovanom od strane Radničkog vijeća – predstavniku radnika Doma i članu Upravnog vijeća imenovanog od strane Stručnog vijeća, mandat može prestati i prije isteka 4 godine u slijedećim slučajevima:

 

 • podnošenja ostavke na mjesto člana Upravnog vijeća
 • opozivom
 • prestankom radnog odnosa u Domu zdravlja.

 

Mandat članu Upravnog vijeća – predstavniku koncesionara prestaje i prije isteka 4 godine u slijedećim slučajevima:

 

 • podnošenja ostavke na mjesto člana Upravnog vijeća
 • opozivom
 • gubitkom statusa koncesionara u Domu.

 

Članak 26.

Upravno vijeće obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama.

 

Upravno vijeće raspravlja i pravovaljano odlučuje kada je na sjednici nazočno više od polovice ukupnog broja članova.

Upravno vijeće odluke donosi natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.

 

 

Članak 27.

Ravnatelj sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja.

 

 

2. Ravnatelj

 

Članak 28.

 

Ravnatelj predstavlja i zastupa Dom, te rukovodi poslovanjem Doma.

Stručni rad Doma vodi ravnatelj u suradnji sa stručnim tijelima.

Ravnatelj Doma odgovoran je za zakonitost rada Doma.

 

Ravnatelj Doma je samostalan u radu i odgovoran je vlasniku i Upravnom vijeću za svoj rad.

 

 

Članak 29.

Ravnatelja imenuje Upravno vijeće.

 

Za ravnatelja Doma imenuje se osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

 

1. sveučilišni diplomski studij

2. radno iskustvo najmanje 5 godina u struci

 

Ako je za ravnatelja izabrana osoba koja nema stručnu spremu zdravstvenog usmjerenja, tada njegov zamjenik mora imati sveučilišni diplomski studij zdravstvenog usmjerenja s najmanje pet godina radnog iskustva.

 

 

Članak 30.

 

Ravnatelj Doma imenuje se na temelju natječaja objavljenog u javnim glasilima.

 

Odluku o raspisivanju natječaja iz stavka 1. ovog članka donosi Upravno vijeće tri mjeseca prije isteka tekućeg mandata ravnatelja.

 

U natječaju se objavljuju:

 

– uvjeti koje kandidat mora ispunjavati

– vrijeme za koje se imenuje

– rok za podnošenje prijava i

– rok u kojem će kandidati biti izvješteni o rezultatu izbora

– dokumenti koje kandidat mora priložiti uz ponudu za natječaj (životopis, dokaz o VSS, dokaz o najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju)

 

 

Članak 31.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja.

 

Rok za obavještavanje kandidata o rezultatima izbora je 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Članak 32.

Ravnatelja Doma imenuje i razrješava Upravno vijeće na temelju javnog natječaja.

Mandat ravnatelja traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovo imenovana za ravnatelja.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, ali najdulje do 12 mjeseci.

Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja Doma.

 

Članak 33.

 

U obavijesti o rezultatu izbora Upravno vijeće daje svakom kandidatu pouku o njegovom pravu da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.

 

 

Članak 34.

 

Ravnatelj Doma obavlja ove poslove:

 

 • zastupa Dom,

 • donosi odluke o poslovanju, osim odluka iz nadležnosti Upravnog vijeća

– odlučuje o nabavci i prodaji osnovnih sredstava, o izvođenju investicijskih radova, investicijskog i tekućeg održavanja u svim slučajevima, osim u onima koji su prema odredbama ovog Statuta stavljeni u nadležnost Upravnog vijeća

– zaključuje i ugovore za koje je ovim Statutom određeno da Upravno vijeće donosi prethodnu odluku o zaključivanju ugovora,

– zaključuje ugovore sa HZZO-om na temelju prethodne odluke Upravnog vijeća

 • organizira stručni rad Doma i za njega je odgovoran
 • u organiziranju i vođenju rada Doma, ravnatelj Doma ovlašten je izdavati naloge, upute i smjernice

 • predlaže Upravnom vijeću program rada, plan razvoja i odgovoran je za njegovo provođenje

– predlaže Upravnom vijeću plan investicija i nabave za tekuću godinu

 • provodi Odluke Upravnog vijeća

– sklapa ugovore o radu, osim onih koji su u nadležnosti Upravnog vijeća,

– donosi Odluku o pojedinačnim pravima djelatnika u slučajevima utvrđenim Zakonom, Statutom i općim aktima

 • imenuje Stručno vijeće

– podnosi pismeno izviješće o cjelokupnom poslovanju Doma Upravnom vijeću svaka tri mjeseca

– jednom mjesečno Upravnom vijeću dostavlja izvještaj o financijskom poslovanju Doma

– podnosi izviješća o tekućem i investicijskom održavanju i nabavi opreme

– podnosi ministru pismeno izviješće o broju osoba umrlih u Domu svaka tri mjeseca

– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim općim aktima

 

 

Članak 35.

Ravnatelj Doma može biti razriješen prije isteka vremena na koje je izabran ako:

– ravnatelj to osobno zahtjeva,

– nastane neki od razloga koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovede do prestanka ugovora o radu,

– ne izvršava ugovorne obveze prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje,

– ne provodi program rada i razvoja zdravstvene ustanove koji je donijelo Upravno vijeće Doma

– ako u obavljanju djelatnosti doma nastane gubitak koji pokriva osnivač sukladno čl. 56. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, osim u slučaju gubitka zbog kašnjenja u dinamici ostvarivanja planiranih prihoda

– u svom radu krši propise i opće akte Doma ili neopravdano ne izvršava odluke Upravnog vijeća ili postupa u suprotnosti s njima

– svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Domu veću štetu, zanemaruje ili nemarno obavlja svoju dužnost tako da nastane ili bi lako moglo nastati pogoršano stanje pri obavljanju zdravstvene djelatnosti

– ako je nalazom zdravstvene inspekcije ustanovljena povreda propisa i općih akata zdravstvene ustanove ili nepravilnost u radu ravnatelja.

Ako Upravno vijeće ne razriješi ravnatelja iz razloga propisanih u st. 1. ovog članka rješenje o razrješenju ravnatelja donosi Ministar.

Protiv rješenja iz stavka 2. ovog članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Upravno vijeće mora prije donošenje odluke o razrješenju obavijestiti ravnatelja o razlozima za razrješenje i dati mu mogućnost da se o njima pismeno očituje

2.1. Zamjenik ravnatelja

Članak 36.

Ravnatelj Doma ima zamjenika.

 

Zamjenika ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće Doma na prijedlog ravnatelja.

 

 

Zamjenik ravnatelja zamjenjuje ravnatelja u njegovoj odsutnosti, ali samo po pitanjima za koje ga ravnatelj pismeno ili usmeno ovlasti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo – glavna sestra

 

Članak 37.

 

Ravnatelj ima pomoćnika ravnatelja za sestrinstvo – glavna sestra.

 

Pomoćnika ravnatelja za sestrinstvo – glavnu sestru imenuje i razrješava Upravno vijeće Doma na prijedlog ravnatelja.

U Pravilniku o organizaciji rada i sistematizaciji poslova u Domu zdravlja Korčula utvrđuju se opis poslova radnog mjesta zamjenika ravnatelja i pomoćnika ravnatelja za sestrinstvo, kao i uvjeti koje moraju ispunjavati za imenovanje.

2.3. Poslovni kolegij

Članak 38.

Poslovni kolegij je stručno i savjetodavno tijelo ravnatelju.

Poslovi kolegij imenuje ravnatelj a sačinjavaju ga: ravnatelj, zamjenik ravnatelja, pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo – glavna sestra, stručni savjetnik za pravne, kadrovske i opće poslove i stručni savjetnik za računovodstvo i financije.

 

Sjednice poslovnog kolegija saziva ravnatelj.

 

 

3. Stručno vijeće

 

Članak 39.

Stručno vijeće imenuje ravnatelj i čine ga zdravstveni radnici ustanove i najmanje jedan zdravstveni radnik koncesionar sa sklopljenim ugovorom o provođenju zdravstvene zaštite s Domom, koji je izabran većinom glasova na Skupštini koncesionara Doma.

 

Stručno vijeće broji 7 članova.

 

Ravnatelj zdravstvene ustanove ne može biti predsjednik niti član Stručnog vijeća.

 

Mandat članova Stručnog vijeća traje četiri godine.

 

Iznimno mandat Stručnom vijeću prestaje prije isteka od 4 godine, ukoliko ravnatelj koji ga je imenovao razriješi dužnosti iz bilo kojeg razloga.

Stručno vijeće sastaje se najmanje jedanput u 30 dana.

 

 

Članak 40.

 

Stručno vijeće Doma:

 

 • raspravlja i odlučuje o pitanjima iz područja stručnog rada ustanove

 • predlaže stručna rješenja u sklopu djelatnosti zdravstvene ustanove

 • predlaže stručne temelje za program rada i razvoja zdravstvene ustanove

 • predlaže mjere za unapređenje kvalitete rada u zdravstvenoj ustanovi

 • daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenje i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvoj zdravstvene djelatnosti

 • predlaže ravnatelju i Upravnom vijeću usklađenje stručnog rada zdravstvene ustanove s financijskim mogućnostima

 • predlaže specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika, te stručno usavršavanje za potrebe zdravstvene ustanove

 • predlaže Upravnom vijeću obavljanje poslova zdravstvenih radnika izvan punog radnog vremena u slučajevima od posebnog značaja za građane i rad zdravstvene ustanove

 • skrbi o provedbi unutarnjeg nadzora nad stručnim radom zdravstvenih radnika ustanove.

 

4. Stručni kolegij

Članak 41.

 

Stručni kolegij razmatra pitanja iz područja stručnog rada pojedinih djelatnosti.

U Domu zdravlja osniva se: Stručni kolegij za djelatnost primarne zdravstvene zaštite, Stručni kolegij za djelatnost specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i Stručni kolegij za djelatnost hemodijalize.

Stručni kolegij broji najmanje 3 člana. Predsjednika i članove stručnog kolegija imenuje ravnatelj.

Na sjednicama Stručnog kolegija, osim članova Stručnog kolegija, može sudjelovati ravnatelj i pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo.

 

Sjednicama Stručnog kolegija predsjedava predsjednik.

 

Stručni kolegij sastaje se po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

 

 

5. Etičko povjerenstvo

 

Članak 42.

 

Etičko povjerenstvo Doma je tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti ustanove na načelima medicinske etike i dentologije.

 

Etičko povjerenstvo imenuje Upravno vijeće i sačinjava ga pet članova:

 

– 3 predstavnika zdravstvene ustanove,

– 2 predstavnika nemedicinskih struka poglavito iz reda vjerske zajednice, pravosudnih dužnosnika ili znanstvenika, koji nisu radnici Doma.

40% članova etičkog povjerenstva mora biti suprotnog spola.

 

 

Članak 43.

 

Etičko povjerenstvo Doma:

 

– prati primjenu etičkih i deontoloških načela zdravstvene struke u obavljanju djelatnosti Doma

– odobrava znanstvena istraživanja u Domu

– rješava i druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti zdravstvene ustanove.

6. Povjerenstvo za lijekove

Članak 44.

Povjerenstvo za lijekove Doma jest tijelo koje osigurava provedbu svih aktivnosti vezanih za primjenu lijekova i medicinskih proizvoda u Domu uključujući i koncesionare.

Povjerenstvo za lijekove imenuje Upravno vijeće i čini ga 5 članova koji se imenuju iz redova specijalista medicine, stomatologije i farmacije.

Članovi Povjerenstva mogu biti radnici Doma, koncesionari koji imaju sklopljen ugovor o provođenju zdravstvene zaštite s Domom i vanjski suradnici.

Povjerenstvo za lijekove Doma zdravlja obavlja slijedeće poslove:

 • nadzire ispitivanje lijekova i medicinskih proizvoda u Domu

 • dostavlja Upravnom vijeću i ravnatelju tromjesečno financijsko izviješće po kliničkim ispitivanjima lijekova koja se provode u zdravstvenoj ustanovi

 • koordinira aktivnosti vezano uz prijave nuspojave lijekova i medicinskih proizvoda nadležnom tijelu,

 • procjenjuje opravdanost korištenja lijekova posebnih listi lijekova Zavoda te odobrava primjenu lijekova s posebne liste lijekova na prijedlog doktora medicine

 • prati potrošnju lijekova i medicinskih proizvoda, te predlaže mjere za racionalnu uporabu lijekova i medicinskih proizvoda u Domu.

7. Povjerenstvo za kvalitetu

Članak 45.

Povjerenstvo za kvalitetu Doma je tijelo koje osigurava kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite, te osigurava provođenje propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite.

 

Povjerenstvo za kvalitetu imenuje Upravno vijeće i ima pet članova. Upravno vijeće imenuje predsjednika Povjerenstva za kvalitetu.

 

U Povjerenstvo za kvalitetu moraju biti zastupljeni predstavnici svih djelatnosti koje se obavljaju u Domu.

 

 

Povjerenstvo za kvalitetu Doma:

 • vodi registar Doma o umrlim pacijentima

 • vodi registar Doma o neželjenim ishodima liječenja sukladno općim aktima agencije za kvalitetu i akreditacije u zdravstvu

 • provodi kontrolu kvalitete medicinske dokumentacije zdravstvene ustanove.

Povjerenstvo za kvalitetu donosi Poslovnik o svom radu.

 

 

 

 

 

 

VII. IMOVINA DOMA ZDRAVLJA

 

 

Članak 46.

 

Imovinu Doma čine stvari, prava i novčana sredstva, kojom upravlja i raspolaže Upravno vijeće i ravnatelj u granicama svoje nadležnosti.

 

Sredstva za rad Dom ostvaruje:

 

– ugovorom sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje,

– ugovorom sa dobrovoljnim osiguravateljima,

– iz sredstava proračuna Županije Dubrovačko-Neretvanske

– prodajom svojih uloga,

– sudjelovanjem korisnika zdravstvene zaštite u pokriću dijela ili ukupnih troškova zdravstvene zaštite

 • ugovorom i naplatom svojih usluga iz zakupnine,
 • darovima od fizičkih i pravnih osoba

– iz drugih izvora na način i pod uvjetima određenim zakonom,

 

 

VIII. JAVNOST RADA

 

 

Član 47.

Rad Doma je javan.

 

Dom obavještava javnost o organizaciji i obavljanju svoje djelatnosti, te uvjetima i načinu pružanja zdravstvene zaštite.

 

 

Članak 48.

Obavijesti o radnom vremenu pojedinih službi Doma, te druge obavijesti o uvjetima i načinu pružanja svojih usluga za pučanstvo i pravne osobe daju se na oglasnim pločama Doma.

 

 

Članak 49.

 

O pojedinim poslovima iz svoje djelatnosti Dom može obavještavati javnost i putem sredstava javnog priopćavanja.

 

Informacije za sredstva javnog priopćavanja daje predsjednik Upravnog vijeća ili ravnatelj Doma.

 

 

Članak 50.

 

Dom će uskratiti davanje informacije odnosno uvid u dokumentaciju, ako se radi o poslovnoj ili profesionalnoj tajni utvrđenoj odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti ili ovog Statuta.

IX. OPĆI AKTI

 

Članak 51.

 

Statut je temeljni opći akt Doma.

 

Statut donosi Upravno vijeće Doma, uz suglasnost Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije.

 

 

Članak 52.

 

Upravno vijeće donosi slijedeće opće akte Doma:

1. Pravilnik o radu,

2. Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji poslova u Domu zdravlja Korčula,

3. Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika,

4. Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih djelatnika

5. Pravilnik o unutarnjem nadzoru nad radom organizacijskih jedinica i zdravstvenih djelatnika

6. Pravilnik o mjerilima za prijem specijalizanata.

7. Pravilnik o suzbijanju kućnih infekcija.

 

 

Članak 53.

Ravnatelj Doma donosi slijedeće akte:

 

1. Pravilnik o utvrđivanju cijena zdravstvenih usluga,

2. Pravilnik o zaštiti na radu,

3. Pravilnik o radnom vremenu u Domu zdravlja Korčula

4. Pravilnik o protupožarnoj zaštiti

5. Pravilnik o kućnom redu.

 

 

Članak 54.

 

Prijedlog za donošenje općih akata Doma Upravnom vijeću daje ravnatelj Doma.

 

Članak 55.

 

Statut i opći akti Doma objavljuju se na oglasnim pločama Doma,, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

 

Tumačenje odredaba Statuta i drugih općih akata Doma daje donositelj akta.

 

 

X. POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA

 

 

Članak 56.

 

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid bilo protivno interesima Doma i zaposlenih djelatnika.

Članak 57.

 

Poslovnom tajnom smatraju se:

 

– isprave i podaci koje Upravno vijeće ili ravnatelj proglase poslovnom tajnom,

– dokumenti ili podaci koje nadležni organ priopći Domu kao povjerljive,

– isprave i podaci koji se odnose na pitanje obrane, i druge isprave i podaci koji su zakonom, ovim Statutom ili drugim općim aktom utvrđeni kao poslovna tajna.

 

 

Članak 58.

 

Profesionalnom tajnom smatra se sve ono što zdravstveni i drugi djelatnici Doma, te studenti i đaci viših i srednjih škola zdravstvenog usmjerenja koji obavljaju praksu u Domu, saznaju o zdravstvenom stanju pacijenata.

Povreda čuvanja profesionalne tajne je teža povreda radne obveze.

 

 

XI. NADZOR NAD RADOM DOMA

 

 

 

Članak 59.

Unutrašnji nadzor nad stručnim radom zdravstvenih djelatnika i organizacijskih jedinica obavlja se na način utvrđen Pravilnikom o unutarnjem nadzoru nad radom organizacijskih jedinica Doma i zdravstvenih djelatnika Doma.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 60.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaju važiti sve odredbe Statuta Doma zdravlja Korčula od 17. ožujka 2009. godine, broj: 475/09., na koji je Županijsko poglavarstvo Dubrovačko-neretvanske županije dalo suglasnost 22. travnja 2009. godine.

 

Ovaj Statut, nakon dobivanja suglasnosti od strane Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje se na oglasnim pločama Doma zdravlja, a stupa na snagu osmog dana od objave.

 

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Ivo Kovačić, dipl.ing.

 

 

Broj: 100/12

 

U Korčuli, 1. veljače 2012. god.

 

 

 

 

 

 

 

Statut je objavljen na oglasnim pločama Doma zdravlja dana 20. ožujka 2012. god pa je stupio na snagu dana 28. ožujka 2012. godine

 

 

 

 

V.d. R A V N A T E L J A

Sandra Pecotić Jeričević, dr.med.spec.fizijatar