Natječaj za zasnivanje radnog odnosa zbog provođenja specijalističkog usavršavanja

May 17, 2022 Off By DZ Korcula

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula, članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata Dom zdravlja Korčula raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

Za zasnivanje radnog odnosa za doktore medicine, na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:

 • obiteljske (opće) medicine – 2  izvršitelja
 • fizikalne medicine i rehabilitacije – 1 izvršitelj
 • opće interne medicine – 1 izvršitelj

 

Kandidati trebaju ispunjavati opće uvjete za prijavu na natječaj: zdravstveni djelatnik sa završenim medicinskim fakultetom VSS – doktor medicine, položenim stručnim ispitom (za one koji su u obvezi) i ishođenim odobrenjem za samostalni rad.

 

Uz potpisanu zamolbu i životopis, s naznakom specijalističkog usavršavanja za koje se kandidat prijavljuje, adrese stanovanja, adrese elektroničke pošte i broja mobitela, kandidati trebaju dostaviti i sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i dokaze za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda:  

 • preslik diplome
 • preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu (za one koji su bili u obvezi polaganja istog)
 • presliku odobrenja za samostalni rad (licenca)
 • presliku prijepisa položenih ispita na studiju
 • presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studiranja, te duljini trajanja studija
 • presliku nagrada za vrijeme studija
 • presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija
 • popis objavljenih radova i kopije radova (potvrda o indeksiranosti i citiranosti radova poželjna, nije uvjet)
 • preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
 • preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio bez specijalizacije u bolnici
 • preslik potvrde HZMO o evidentiranom stažu ili potvrde o radnom iskustvu

 

Kandidati moraju predati onoliko prijava i kompleta natječajne dokumentacije za koliko se grana specijalizacija natječu. Redoslijed kandidata utvrđuje se primjenom mjerila propisanih odredbom članka 3. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnih propisa dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje rečenog prava. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Prijave na natječaj dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog natječaja u dnevnom listu Slobodna Dalmacija na adresu: Dom zdravlja Korčula, Ulica 57 5,  20260 Korčula,  s naznakom: „Natječaj za specijalizaciju“, u zatvorenoj kuverti preporučenom pošiljkom ili neposredno u upravu ustanove. Nepravodobno pristigle ili nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Po proteku vremena za  prijavu na natječaj kandidati će biti pozvani na razgovor pred Povjerenstvo Doma zdravlja Korčula. Na razgovoru kandidati su dužni predočiti Povjerenstvu izvornike dokumenata predanih uz prijavu na natječaj. Obavijest o vremenu razgovora biti će objavljena na web stranici Doma zdravlja Korčula: https://dom-zdravlja-korcula.hr/ i poslana kandidatima elektroničkom poštom. Za kandidata koji se ne odazove na razgovor pred Povjerenstvo smatrati će se da je povukao prijavu na Natječaj.

 

Odluka o izboru specijalizanata iz navedene specijalizacije biti će objavljena na web stranici Doma zdravlja Korčula: https://dom-zdravlja-korcula.hr/ i poslana kandidatima elektroničkom poštom u propisanom roku.

 

S izabranim kandidatom sklopiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci i uz Ugovor o međusobnim pravima i obvezama. Kandidat je obvezan raditi u Domu zdravlja Korčula najmanje onoliko vremena koliko je trajalo specijalističko usavršavanje. Dom zdravlja Korčula zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obrazloženja i bez ikakve odgovornosti prema prijaviteljima.

 

 

DOM ZDRAVLJA KORČULA