OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KORČULA ZA 2018., 2019. I 2020. GODINU

February 1, 2018 Off By DZ Korcula

Dom zdravlja Korčula pruža zdravstvenu zaštitu stanovnicima Grada Korčule, općina Lumbarda, Orebić, Smokvice i općine Trpanj – prostorno radi se o zapadnoj polovini poluotoka Pelješca te gotovo 2/3 otoka Korčule.

Udaljenost od krajnjih točaka Smokvica-Janjina je 85 km uz prijelaz preko Pelješkog kanala 2.900 m.

Na ovom prostoru prema popisu stanovnika 2011. god. živi sveukupno 13.232. stanovnika, a posebno je za napomenuti da stanovništva iznad 60god. ima 23 %, od čega njih 10% nije sposobno za samozbrinjavanje, a 48% stanovnika starijih od 65 godina živi samo. Posebno je loše stanje u području općine Trpanj gdje živi 32% stanovnika starijih od 60 godina.

Za napomenuti je da se do 2020. god. u RH očekuje 13,5% rast populacije +65 koja će i dalje bilježiti više od 20% ukupnog stanovništva Hrvatske, te 70% rast populacije onih iznad 85 godina. S druge strane prema podacima Eurostata od 2010.god., čak 31,3% ukupnog stanovništva RH  je u  riziku  siromaštva i socijalne isključenosti.

Otok Korčula, prema zadnjem popisu stanovništva od 2011. godine ima 15.489 stanovnika što je za 710 (4%) manje nego 2001. godine, kada je na otoku bilo 16.198 stanovnika. 18,6% stanovnika otoka Korčule su samačka stanovništva. Bez obzira na pokazatelje negativnog demografskog kretanja, otok Korčula još uvijek spada u najnapučenije otoke RH, a ujedno i privredno najrazvijenije. Index razvijenosti jedinica lokalne samouprave za Korčulu iznosi 94,59%, no i pored toga prosječna neto plaća je iznosila 3924 kn što je  ispod prosjeka DNŽ, koja je u 2011 iznosila 4115 kn.

Temeljne gospodarske djelatnosti su brodogradnja, pomorstvo, turizam, poljoprivreda, maslinarstvo, vinogradarstvo i ribarstvo. Gospodarski među jače grane spada turizam. Smještajni kapaciteti su pretežno u privatnom sektoru, a najznačajniji hotelski kapaciteti,  kampovi i marina nalaze se u Korčuli i Orebiću, te manje u Trpnju, Smokvici i Lumbardi. Tijekom turističke sezone 2011g. podaci Turističke zajednice Grada Korčule govore o 299.345 noćenja, te 57.117 turističkih dolazaka. Zbog sezone kruzera koja traje gotovo cijele godine samo kroz užu jezgru grada Korčule u vrhu turističke sezone  samo u  jednom danu prođe i do 15.000 turista.

Osnovni djelokrug rada Doma zdravlja Korčula je pružanje primarne zdravstvene zaštite (opća medicina, stomatologija, patronaža, sanitetski prijevoz, zdravstvena zaštite djece, zdravstvena njega u kući), sekundarna zdravstvena zaštita – pružanje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (interna, urologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, radiološka i ultrazvučna dijagnostika, dermatologija i venerologija, ortodoncija ) i hemodijaliza, a na osnovi Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Glavni čimbenici o kojima trebamo voditi računa prilikom planiranja mreže zdravstvene zaštite su:

1. Broj stanovnika i njihova starost

2. Gospodarske grane, broj zaposlenih

3. Poseban uvjet je turizam s obzirom na broj dolazaka i smještajne kapacitete, te vremenski

period u kojem se zbog turizma multiplicira potreba za zdravstvenom uslugom

4. Problem prometne udaljenosti ustanova zdravstvene službe do prve bolnice i prvog kliničkog

bolničkog centra

5. Organizacija hitne medicinske pomoći u okviru županijskog Zavoda za hitnu medicinu  (posebno

mogućnost hitnog medicinskog prijevoza  i helikopterske službe)

Imajući gore navedeno u vidu  posebno moramo napomenuti da je područje Doma zdravlja udaljeno od najbliže bolnice Opće bolnice Dubrovnik 120 km što uz prijevoz trajektom čini u najboljim uvjetima 2,5 sata vožnje, a do Kliničkog bolničkog centra Split 4 sata vožnje, uključujući i granični prijelaz. Taj moment kao i  nemogućnost u svim vremenskim uvjetima prijelaza preko Pelješkog kanala uvjetuje da na otoku postoji jače organizirana zdravstvena zaštita nego što bi to bilo potrebno na kontinentu.

Prema podacima iz 2015. god. Dom zdravlja skrbi za 14.277 osiguranika, ima prosječno 67 radnika i  16 jedinica zakupa.

Dom zdravlja Korčula danas ima slijedeće službe u svom sastavu:

 

I. Primarna zdravstvena zaštita

1. Opća medicina                     Dom zdravlja Korčula        Koncesionari

Korčula                                           2                                      3

Orebić                                                                                    3

Trpanj                                             1

Kuna                                                                                      1

Smokvica                                        1

2. Stomatologija

Korčula                                           1                                     2

Orebić                                                                                   2

Trpanj-Kuna                                    1

Smokvica                                       1

3. Sanitetski prijevoz  – 2 tima u Korčuli, i 1 tim u Orebiću

4.  Patronaža – Kuna i Trpanj, Orebić, Korčula sa Smokvicom

5. Zdravstvena njega u kući ; 2 tima  u Korčula , 1 tim Orebić , povlašteni standard

6. Ginekologija za cijelo područje  Doma zdravlja Korčula  sa sjedištem u

Korčuli – 1 tim u zakupu/koncesiji

7. Pedijatrija – 1 tim za područje otoka Korčule koje pokriva Dom zdravlja Korčula –

1 liječnik specijalist pedijatar

 

II Dijagnostika

            1. Medicinsko-biokemijski laboratorij – Korčula, Orebić – u koncesiji

2. Radiologija Korčula – 1 liječnik specijalist  radiolog, 1 ing. radiologije

3.Ultrazvuk u okviru radiologije, internističke ambulante, urologije i neurologije

4. Citologija – 1 liječnik specijalist citolog u zakupu

5. EMNG i EEG u okviru neurološke ambulante

6. Ergometrija u okviru internističke ambulante

 

III Sekundarna zdravstvena zaštita

         a) Korčula  – 2 tima–internističke ambulante – 2 liječnika specijalista interne medicine

– 0,4 tima urološke ambulante –  liječnik specijalista urolog, radi na Ugovor o

poslovnoj suradnji

– 0,2 tima dermatologije i venerologije – liječnik specijalist dermatolog i

venerolog radi na Ugovor o  poslovnoj suradnji

– 1 tim neurološke ambulante – 1 liječnik specijalista neurolog

– 1 tim fizikalne medicine i rehabilitacije – 1 liječnik specijalist fizijatar,

3 fizioterapeuta u Korčula

1 fizioterapeut  u Orebiću

–  1 tim ortodontske ambulante –  1 liječnik  specijalist ortodoncije

Orebić    – 1 tim neuropsihijatrijske ambulante – 1 liječnik specijalist neuropsihijatar  u zakupu

 

b) Odjel hemodijalize s kapacitetom do 12 pacijenata u jednoj smjeni

Liječnica specijalist iz dermatologije i venerologije otišla je iz Doma zdravlja Korčula 31.05.2015. god. u drugu zdravstvenu ustanovu ne odradivši obavezan radni staž u Domu zdravlja u trajanju 4 god. prema Ugovoru o specijalizaciji  te je Dom zdravlja pokrenuo sudski  postupak naplate uloženih sredstava u specijalizaciju.

S HZZO-om smo sklopili Ugovor za 0,2 tima dermatologije i venerologije, a temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji s Općom Bolnicom Dubrovnik.

U prostoru Doma zdravlja  u Korčuli djeluje Odjel Zavoda za javno zdravstvo Županije Dubrovačko-neretvanske i to.

1. 1 tim epidemiologije za područje Korčula, Pelješac, Lastovo

2. 1 tim školske medicine za područje Korčula, Pelješac, Lastovo i Ploče

3.  mikrobiološki laboratorij

 

U prostoru Doma Zdravlja u Korčuli djeluje Županijski zavod za hitnu medicinu – Ispostava Korčula.

 

U 2017. god. u odnosu na plan  učinjeno je  slijedeće:

 

1. U postupku je dobivanje Uporabne dozvole nakon rekonstrukcije i adaptacije zgrade Doma zdravlja

u Korčuli, te rješavanje problema vezanih  uz  rekonstrukciju i adaptaciju  zgrade

2 .Tijekom srpnja i kolovoza organizirali smo  turističke ambulante financirane od strane

Dubrovačko – neretvanske županije, grada Korčule, općine Trpanj i općine Lumbarde

3. Recertificirana je djelatnost medicine rada sukladno ISO standardu 9001/2015, te obavljena dva

tečaja za audit

5. Klimatiziran je  dio prostora hemodijalize i prostorija za UZV u internističkoj ambulanti

6.Nadograđen je UZ uređaj za opću namjenu s novim dijagnostičkim mogućnostima

7. Sudjelovali smo u sustavnoj i planskoj profesionalnoj orijentaciji  potičući život i ostanak na

otoku /pripravništvo, edukacija, specijalizacija/

8. Nastavali smo  provođenje nacionalnih preventivnih programa u prevenciji zloćudnih bolesti ,

prevencije ovisnosti, promicanja dojenja, zaštite od nasilja u obitelji, prevencije prekomjerne

tjelesne težine, dijabetesa,  pušenja, malignih i kardiovaskularnih bolesti

9. Nabavljeno je  jedno  malo  vozila za zdravstvenu  njegu  u kući.

10.Nastavljeno je zanavljanje računalne opreme.

11.Nabavljena je stomatološka jedinica i autoklav  za ambulantu dentalne medicine u Smokvici

12.Nabavljen je UPS za hemodijalizu

 

U planskom razdoblju 2018/2020 kao glavne punktove na kojima ćemo usmjeriti našu    

aktivnost možemo nabrojiti slijedeće:

 

1. Kontinuirano poboljšanje kvalitete kroz  očuvanje profesionalne kompetencije i etike svih

zaposlenih te pristupa orijentiranog na bolesnika

2. Očuvanje profesionalne odgovornosti zdravstvenog osoblja i odgovornosti menadžmenta

3. Održavanje i provođenje poboljšanja kvalitete kroz stalnu edukacija implementacijom ISO

standarda  i akreditacije za poboljšanje kvalitete uz sustavno  provođenje kontrole kvalitete

4.  Pripreme ( edukacija, prostor) za djelatnost palijativne skrbi

8. Osnažiti i proširiti telemedicinske specijalističke usluge te nastaviti kontinuiranu edukaciju

medicinskog osoblja

9. Planiranje i stvaranje uvjeta za nabavku CT uređaja

10. Tijekom srpnja i kolovoza organizirati  turističke ambulante financirane od strane

Dubrovačko – neretvanske županije, grada Korčule, općine Trpanj i Lumbarda

11. Rješavanje  financiranja specijalizacije iz  ginekologije i opstetricije,

sredstvima fondova EU, te ishođenje  odobrenja za  specijalizacije iz

dermatologije i urologije

12. Uređenje okoliša zgrade u Korčuli, te rješavanje imovinsko pravnih pitanja ostalih  objekata

13. Apliciranje projekta za poboljšanje energetske učinkovitost  za zgradu u Trpnju

14. Sanacija ambulanti u Smokvici i Kuni

15. Sudjelovanje u sustavnoj i planskoj profesionalnoj orijentaciji  potičući život i ostanak na otoku

/pripravništvo, edukacija, specijalizacija/

16. Nastavak provođenja nacionalnih preventivnih programa u prevenciji zloćudnih bolesti ,

prevencije ovisnosti, promicanja dojenja, zaštite od nasilja u obitelji, prevencije prekomjerne

tjelesne težine, dijabetesa,  pušenja, malignih i kardiovaskularnih bolesti

18. Nastavati  zanavljanje  medicinske opreme, namještaja i voznog parka

 

 

Osvrt na izračun prihoda i rashoda u prijedlogu financijskog plana Doma zdravlja Korčula za 2018., 2019. i 2020. godinu

 

Metodologija izrade financijskog plana se temelji na Zakonu o proračunu i podzakonskim aktima: Pravilniku o proračunskim klasifikacijama i Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Prihodi i rashodi iskazuju se prema Pravilniku o proračunskom  računovodstvu i računskom planu uz primjenu modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja odnosno prihodi se priznaju u izvještajnom razdoblju u kojemu su postali raspoloživi i pod uvjetom da se mogu izmjeriti, a rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja-obveza i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju.

 

U trenutku sastavljanja  Financijskog plana i Projekcija za razdoblje 2018.-2020. god. nije moguće napraviti obračun za 2017. god.. Procijenili smo da će na 31.12.2017. god. prihodima u cijelosti biti pokriveni rashodi poslovanja i da neće biti viška prihoda.

Izvori prihoda su slijedeći:

 

1.Opće prihode i primitke –DNŽ čine  prihodi koje ostvarujemo  temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije ustanova u zdravstvu u iznosu od 1.025.976 kn i prihodi koje ostvarujemo temeljem Ugovora o zajedničkom financiranju dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni za područje općina Korčula, Lumbarda i Trpanj u iznosu od 165.600 kn. Plan se temelji na iznosima utvrđenim za 2017. god.

 

2. Opći prihodi i primici – HZZO – ostvarenje se temelji na Ugovoru s HZZO-om o  provođenju specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite  (interna, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, urologija, dermatologija i venerologija, radiologija, ortodoncija) u iznosu 3.323.228 kn te hemodijaliza na bazi 12 pacijenata u iznosu  2.206.976 kn, Ugovora s HZZO-om o provođenju djelatnosti sanitetskog prijevoza 1.342.128 kn i Ugovora s HZZO-om  o provođenju primarne zdravstvene zaštite  (obiteljska medicina, dentalna medicina, zaštita predškolske djece, patronaža, zdravstvena njega u kući,) u iznosu od 4.947.945 kn. Izračun se temelji na prethodno navedenim Ugovorima te  ostvarenjima po tim Ugovorima tijekom 2017. god. Planirano je da hemodijaliza radi u jednoj smjeni 8 mjeseci, a da 4 mjeseca radi u dvije smjene kada bi imala 4 pacijenta iz drugih dijaliznih centara. Također  je planiran prihod temeljem Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke. Navedeni iznosi sadrže prihode od osnovnog zdravstvenog osiguranja i dopunskog zdravstvenog osiguranja  HZZO-a.

Osim toga planirano je stažiranje 1 liječnika 12 mjeseci koje bi bilo financirano od strane HZZO-a u iznosu 69.723 kn.

 

 

3. Vlastite prihode ćemo ostvariti pružanjem  usluga zdravstvene zaštite izvan Ugovora sa HZZO-om, a  temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji za djelatnost medicine rada, temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora i opreme za  refundacije  troškova energije, komunalnih usluga, čišćenja, održavanja zajedničkih aparata te plaćanje zakupnine poslovnog prostora, temeljem Ugovora o vođenju poslovnih knjiga zakupcima u Domu zdravlja Korčula,  temeljem Ugovora o najmu stana liječnicima u Smokvici, Trpnju i Kuni i najmu  poslovnog prostora za prodaju raznih medicinskih pomagala te pružanjem usluga hemodijalize osiguranicima iz drugih dijaliznih centara na bazi 6 pacijenta 4 mjeseca i usluga liječenja neosiguranih osoba odnosno osoba izvan područja EU i zemalja s kojima Republika Hrvatska nema sklopljen Ugovor o zdravstvenom  osiguranju. Također se planirani iznos od 1.397.000 kn temelji na ostvarenjima u 2017. god.

 

4. Prihode za posebne namjene čini participacija i prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja

temeljem Ugovora s drugim osiguravajućim kućama (sve osim HZZO-a).

 

5. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan čine planirani prihodi iz nenadležnih proračuna – iz općina za sufinanciranje rada turističkih ambulanti temeljem Ugovora o zajedničkom financiranju dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni za područje općina Korčula, Lumbarda  i Trpanj  u iznosu 18.000 kn, te planirani  prihodi iz proračuna grada Korčula za specijalizaciju liječnika iz obiteljske medicine u iznosu od 60.000 kn,  prihodi za sufinanciranje stanarina liječnicima 10.000 kn, prihodi za uređenje okoliša zgrade u iznosu od 50.000 kn, te prihodi za sufinanciranje dolazaka liječnika specijalista iz Dubrovnika u iznosu 30.000 kn.

Planirane su tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 199.000 kn za specijalizaciju  iz ginekologije i opstetricije u okviru projekta „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“, a navedene pomoći planirane su i slijedeće dvije godine

Planirane su tekuće pomoći od HZZ-a za stručno osposobljavanje dvije osobe u iznosu 25.100 kn

 

5.  Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja  temeljem sklopljenog Ugovora o osiguranju imovine od požara, kvara i loma za refundaciju troškova po nastalim  štetama u iznosu od 20.000 kn.

 

Obračun plaća temelji se na odredbama Zakona o plaćama u javnim službama, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, te Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja,  Zakona o radu i Sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Korčula.

Za opskrbu električnom energijom sklopljen je Ugovor o opskrbi električnom energijom kupca.

 

Održavanje poslovnog prostora temelji se na Ugovoru o održavanju poslovnog prostora.

 

Za čišćenje  poslovnog prostora  u Kuni  sklopljen je Ugovor o čišćenju.

 

Održavanje programskih rješenja za primarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, financije i računovodstvo i računovodstvo zakupaca temelji se na Ugovorima o održavanju odnosno najmu navedenih aplikacija.

 

Sa zakupcima imamo sklopljene ugovore o zakupu poslovnog prostora i opreme temeljem kojih vršimo obračun zajedničkih troškova.

 

U naredne dvije godine planirano je povećanje  prihoda za rad nove djelatnosti – palijativne skrbi,  te temeljem istih pripadajući  rashodi.

 

R a v n a t e lj

Korčula, 13.12.2017. god.                                       Dr. Sebastijan Fabris, dr. med. spec. radiolog

 

U privitku:

1 OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA 2018

Kopija ZDRAVSTVENE USTANOVE FIN PLANA 12 12 2017