NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

February 14, 2023 Off By DZ Korcula

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

  1. SSS medicinska sestra/tehničar, ili drugi zdravstveni radnik SSS, na neodređeno vrijeme, za rad u službi sanitetskog prijevoza
  • SSS/VŠS medicinska sestra/tehničar, na određeno vrijeme, zbog povećanog obujma posla, u Korčuli


UVJETI: 

Ad 1) SSS zdravstvenog smjera, odobrenje za samostalan rad, uvjerenje o položenom stručnom ispitu (samo za one koji su u obvezi)

Ad 2) SSS/VŠS medicinska sestra/tehničar, odobrenje za samostalan rad, uvjerenje o položenom stručnom ispitu (samo za one koji su u obvezi)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti:

  • životopis
  • preslik osobne iskaznice
  • preslik svjedodžbe/diplome
  • potvrda HZMO-elektronički zapis
  • preslik odobrenja za samostalan rad
  • preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu (samo za one koji su u obvezi)

Dom zdravlja Korčula sufinancira smještaj.

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave na web stranicama Doma zdravlja Korčula i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57 br. 5, Korčula (s naznakom za javni natječaj – prijem u radni odnos).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnih propisa dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje rečenog prava. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave biti će pozvani na razgovor prije odluke o odabiru. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Dom zdravlja Korčula zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata. Za detaljnije informacije kontakt telefon 020/711-660 ili 098/997-9970.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno propisima.

                                                                                               DOM ZDRAVLJA KORČULA